Jakt- och viltvård

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

 • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Lagar och regler för jakt i Västerbottens län

Den lokala viltförvaltningsdelegationen

Viltförvaltningsdelegationen skall ta beslut i principiella och övergripande frågor om länets viltförvaltning. Detta ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i den norra förvaltningsområden. Dessa är Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1427).

 

Följande personer är utsedda att sitta som ordinarie ledamöter och ersättare i delegationen:


Företrädare för

Ordinarie

Ersättare

Förtroendevalda

Isak From (S)

Runar Frohm (S)


Veronica Berg (S)

Josefina Skrek (S)


Lennart Gustavsson (V)

Lilian Tegnander (L)


Elisabeth Björnsdotter-Rahm (M)

Roland Sjögren (KD)


Åke Sandström (C)

 Kunskap i frågor om trafiksäkerhet och illegal jakt

Tommy Nilsson - Polisen

Joacim Lundqvist - Polisen

Representerar jakt- och viltvårdsintresset

K-G Abrahamsson - SJF

Solveig Larsson - JRF

Representerar naturvårdsintresset

Krister Persson - Svenska rovdjursföreningen

Stig-Olov Holm

Representerar friluftsintresset

Per-Olov Nyberg

Rune G Åkerlund

Representerar ägare och brukare av jordbruksmark

Jan Engström - LRF

Mats Ängquist

Representerar lokalt näringsliv och turism

Caroline Löfström

Christopher Storm

Representerer skogsnäringen

Lars Johansson - Holmen skog

Mikael Widerlund

Representerar yrkesfisket

Sture Tjernberg

Gunnar Hedlund

Representerar rennäringen

Torkel Stinnerbom

Lennart Stenberg

Föreslagna av Sametinget

Martina Stinnerbom

Ola Emanuelsson

Representerar naturvårdsintresset

Christian Emilsson

Ingen ännu utsedd

 

Representerar Naturturism

Ingen ännu utsedd

Ingen ännu utsedd

Älgjakt

Älgjakten i Västerbottens län börjar första måndagen i september. Älg får bara jagas inom områden som registrerats som licensområde eller älgskötselområde av Länsstyrelsen. Älgkalv får jagas på oregistrerad mark.

Älgjakten förutsätter ett bra samarbete mellan markägare och jägare. 

Anmäl jaktresultat på webben

Nu kan du rapportera höstens avskjutning i älgdata.se (länk finns nedan). Fälld älg ska rapporteras in senast 14 dagar efter den fällts. Senast två veckor efter avslutad jaktid ska du slutrapportera älgjakten och se till att alla älgar är rapporterade i portalen. Därefter betalas fällavgifterna in med hjälp av de uppgifter som erhålls vid slutrapporteringen.

Älgdatalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information

Mer om älgjakten i Västerbotten kan du hitta under fliken älgjakt. Där finns information om bland annat rapportering av fälld älg, avgifter och jaktområden i länet.

Älgjakt

Björnjakten 2018

Länsstyrelsen Västerbotten har tagit beslut om att 28 björnar får fällas i länet under årets jakt. Jakttiden är från och med 21 augusti till och med 15 oktober 2018 eller tills jakten avlyses.

Beslut licensjakt björnlänk till annan webbplats

Beslut om ändring av licensjaktsbeslut björnPDF

Mer information om björnjakt hos SVAlänk till annan webbplats

Naturvårdsverkets Rovbaselänk till annan webbplats

Anmälan om fälld/påskjuten björn samt information om kvarvarande kvot, ring: 010-225 41 15

Kort om reglerna kring jakten

När får jakten bedrivas?
21 augusti 2018 till 15 oktober 2018 eller tills jakten avlyses.

Hur många björnar får fällas?
28 djur totalt i Västerbotten, varav högst 18 nedanför odlingsgränsen.

Vilka djur får fällas?
Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hur får jakten bedrivas?
Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Västerbottens län, men med särskilda villkor.

Hur anmäler jag en fälld björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 utan dröjsmål och senast klockan 21 samma dag som djuret fällts.

Hur anmäler jag en påskjuten björn?
Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 41 15 snarast efter påskjutningen.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?
Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 41 15.

Åteljakt på björn

Att jaga med åtel innebär att placera ut föda vid en åtelplats och bedriva jakten där. Det finns ett antal regler kring hur åteljakt får gå till.

Så gör du om du vill jaga björn på åtel

Villkoren för åteljakten 2018 återfinns i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2018, dels under Villkor 4 (sida 2) och dels i Bilaga 2 (sidorna 25-26).

Beslut licensjakt björn VästerbottenPDF

OBS!

 • Spårupptag med hund vid åtel är inte längre tillåtet. Detta efter ett beslut från Naturvårdsverket.
 • Användning av fisk som åtelmaterial är inte längre tillåtet. Detta efter beslut från Jordbruksverket.

Om du vill jaga vid någon annans åtel

 • Du behöver åtelansvariges medgivande.
 • Du bör ha läst och förstått villkoren för åteljakt på björn.
 • Du ska dokumentera vad du gör vid åteln och lämna dokumentationen till åtelansvarig person.

 

Åtelansvarig

Du blir åtelansvarig person för din åtel. Detta innebär bland annat att du har ansvaret för att åteln följer villkoren angående placering och vilket material som får användas.

Du behöver markägarens tillstånd. På statens mark ovan odlingsgränsen även medgivande från berört älgjaktlag och från samebyn.

Placering

Välj ett lämpligt ställe för din åtel.

Avståndet till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning, till åtel avsedd för viltskådning och till permanent anlagd och skyltad campingplats ska vara minst 2000 m. Den åtelansvarige ska kontakta eventuella andra personer som under perioden 15 juli– 31 oktober 2018 tillfälligt bor inom 2000 m från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.

Avståndet till väg (även skogsbilväg) ska vara minst 200 m.

Avståndet till vandringsled ska vara minst 500 m.

Åteln ska ej vara synlig från väg eller vandringsled.

Åteln ska anmälas till Länsstyrelsen. Anmälan ska göras skriftligt via vanligt brev:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 86 Umeå

eller e-post:
vasterbotten@lansstyrelsen.se.

Anmälan måste ha kommit in till Länsstyrelsen i god tid innan du börjar lägga ut åtelmaterial.

Anmälan ska innehålla namn, adress och telefonnummer till den åtelansvarige (helst både fast och mobil), vilken kommun det gäller, exakta koordinater för åtelns placering samt datum för när åtling ska påbörjas.

Åtelmaterial

Som åtelmaterial får användas vilt och slaktrester från vilt från samma eller angränsande kommun, oförädlat vegetabiliskt material eller mindre förädlade vegetabiliska produkter avsedda för utfodring av djur. Rester från tamdjur får inte användas (till tamdjur räknas även ren). Kött från rovdjur får ej användas som åtelmaterial på grund av risk för spridning av parasiter. 

Vid åtling med större vilt får en (1) djurkropp läggas ut. Mängden åtelmaterial av annat slag (inklusive mindre vilt, viltslaktrester etc.) får uppgå till högst 25 kg per vecka. 

Tänk på att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur.  

Åtelmaterial får läggas ut från och med den 15 juli 2018 till den dagen då sista tilldelade björnen fälls eller, i det fall inte alla tilldelade björnar fälls, till och med 15 oktober 2018. Senast den 25 oktober 2018 eller tio dagar efter att sista björnen har fällts ska allt åtelmaterial vara bortplockat och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Dokumentation

Var och en som bedriver åteljakt på björn ska dokumentera och rapportera sin verksamhet.

Om flera personer bedriver jakt vid samma åtel ska åtelansvarig sammanställa samtliga personers dokumentation.

Dokumentationen ska följa befintlig rapportmall (Bilaga 6).

Dokumentationen ska lämnas av åtelansvarig till Länsstyrelsen senast den 15 november 2018. 

Ansök om tillstånd för björnjakt

Ansökan om björnjakt jaktsäsongen 2018
Härmed ansöks om licensjakt på björn för den mark som staten förvaltar ovan odlingsgränsen i Västerbottens län.


Hade du jakttillstånd för björn 2017? *


Jaktområden
Ange jaktområden du söker för: Maximalt 15 småviltsjaktområden inom Gran och Rans samebyar samt inom övriga samebyar maximalt 10 småviltsjaktområden enligt jaktkarta efter småvilt utgiven 2016 eller 2017. De föreslagna områdena ska ligga som ett sammanhållet område för att skapa förutsättningar till effektiv björnjakt.

OBS!
Ansökan vara inne senast 1 juni. Ansökan som kommer in efter detta datum tas ej upp för behandling. Ansökan är bindande vilket innebär att avgift ska betalas även om tillståndet inte utnyttjas. Tillstånd för björnjakt på kronomark ovan odlingsgränsen är förbehållen personer boende i fjällkommun i Västerbottens län.

Om du hellre vill ha blanketten i PDF format och skicka in till Länsstyrelsen så hittar du den nedan:

Ansök om björnjaktPDF

Skicka anmälan

 • Skicka din anmälan digitalt till (e-postadress)

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Regelverket för björnjakt

Regelverket för björnjakt på statens mark ovan odlingsgränsen styrs i stort av det rambeslut som Länsstyrelsen tog år 2010. Läs mer i länken nedan:

Vilkor upplåtelse björnjakt på statens markPDF

För jakten gäller bland annat följande:

 • Personer boende i fjällkommun kan erhålla enskilda jakttillstånd på björn.
 • Personer med enskilda jakttillstånd för björn kan bjuda in högst två personer som gäster i jakten.
 • För arrangemang för personer boende utanför fjällkommun ska arrangören vara registrerad hos länsstyrelsen som medlem i älgjaktslag eller tillhörig sameby.
 • Ortsbojaktlag får jaga björn på de tider älgjakt upplåts.

Kontakt med samebyn och älgjaktslag

Hänsyn ska tas till rennäringens behov. Kontakt ska tas med berörd sameby vid varje jakttillfälle innan jakt för att undvika störning för renskötseln.

Upplysningar

Jakt- och fiskeförvaltare‌

Namn

Telefon

E-post

Torleif

Eriksson

010- 225 44 25

Torleif.Eriksson

@lansstyrelsen.se

Jakthandläggare

Namn

Telefon

E-post

Linda

Backlund

010-2254416

Linda.Backlund

@lansstyrelsen.se

Rovbase

Rovbase.se är en databas för rovdjursförekomst som är till för allmänheten. Här finns information om döda rovdjur men också om rovdjursförekomst. 

För förekomst är databasen inte komplett men det ger ändå en bra bild över rovdjursförekomsten. För mer information, kontakta Länsstyrelsen.

Jakt på småvilt

I Västerbottensfjällen erbjuds jakt på både dalripa och fjällripa på ett område av cirka 1,1 miljoner hektar. Länets skogslandskap erbjuder även jakt på skogsfågel som tjäder och orre.

Tillåtelse sker med stöd av rennäringslagen och rennäringsförordningen. Hänsyn till renskötseln är därför grunden för jakten. Hänsyn till miljön och andra intressen finns också med i regelverket som närmare beskrivs i villkor för jakten där du finner mer detaljer om fjälljakten.

Regler och tillstånd för småviltjakt i fjällen på statens mark

Jakt på kronhjort

Kronhjorten har sin utbredning i södra delarna av Västerbottens län och då främst i kustområdet. Stammen ska regleras så att inte oacceptabla skador uppkommer på växande gröda och skog, samt minska risker för trafikskador orsakade av kronhjort.

Jakt inom skötselområden

Jakt efter kronhjort ska i huvudsak ske inom kronhjorts-skötselområden. Inom sådana områden har markägare och jägare ett direktinflytande och ett ansvar för förvaltningen. Områdena bör sammanfalla med skötselområdena för älg. Ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde samt ändringar i befintligt område ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 januari. Blankett för ansökan om registrering av kronhjortsskötselområde finns nedan:

Ansökan om registrering av skötselområde kronhjortPDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Skötselplan

För ett kronhjortsområde ska finnas en skötselplan. Jägareförbundets mall för skötselplan hittar du här:

Skötselplan kronhjortPDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Jakttid

Inom kronhjortsskötselområden får jakten bedrivas under tiden den 16 augusti– den 31 januari. Under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober får jakten enbart avse hind och kalv. Till och med den 30 september ska jakten efter hind och kalv ske som smyg- eller vaktjakt. 

Anmäl alltid jaktresultat

Anmälan om jaktresultat skall för registrerat kronhjortsskötsel-område göras till Länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om inte något djur har fällts.

Jakt utanför kronhjortsskötselområden

På mark som inte registrerats som kronhjortsskötselområde får årskalv jagas under tiden den 16 augusti fram till den andra måndagen i oktober (enbart smyg- eller vaktjakt) och under tiden den 1 januari – den 31 januari.

Lodjursjakten 2018

Den 12 februari beslutade Länsstyrelsen om licensjakt efter lodjur. Beslutet innebär att 16 lodjur får fällas, varav 6 djur i det västra området och 10 djur i det östra området.

Jakttiden pågick från 1 mars till och med 15 april 2018.

Läs mer om licensjakten i det fullständiga beslutet genom att klicka på länken nedan:

Beslut licensjakt lodjur 2018 i VästerbottenPDF

Kort om reglerna kring jakten

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur ska göras till Länsstyrelsen på telefon 010- 225 41 15

Jaktledaren är ansvarig för att information från myndigheterna kommer fram till jägarna och att information om jaktutfallet når myndigheterna. Den som jagar lodjur ska hålla sig informerad om hur många djur som återstår. Information om detta finns på Länsstyrelsens telefonsvarare 010- 225 41 15.

Hund får användas vid jakt efter lodjur enligt beslutet fram till och med 15 april 2018 eller till dess jakten avlyses i jaktområdet.

Motordrivet fordon får endast användas för att på befintligt vägnät och på befintliga skoterleder söka efter lodjursspår, dock inte före 1 mars. Läs mer om vad som gäller för motordrivet fordon i Länsstyrelsens beslut!

Fångstredskap 

Fångstredskap (fällor) är tillåtna under licensjakten efter lodjur 2018. Ska fälla användas måste villkoren i beslutet följas och fällans ska anmälas till länsstyrelsen senast den 28 februari.

Områdesindelning i Västerbotten 2018

Västra området: inom fjällkommunerna Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Dorotea. Högst 6 st djur.

Östra området: inom kommunerna Malå, Lycksele, Åsele, Norsjö, Skellefteå, Robertsfors, Vindeln, Umeå, Vännäs, Bjurholm och Nordmaling. Högst 10 st djur.

Jakttid Jakt med vapen är tillåten från och med 1mars 2018 till och med 15 april 2018.

Registrera dig!

För att jaga lodjur måste du ha jakträtt. Dessutom skall alla som skall jaga lodjur vara registrerad i jägarregistret. Det kan du göra hos Naturvårdsverket via länk till höger, eller på telefon, 0771-18 34 11, från en knapptelefon.

Rovbase

Rovbase.se är en databas för rovdjursförekomst som är till för allmänheten. Här finns information om döda rovdjur men också om rovdjursförekomst. 

För förekomst är databasen inte komplett men det ger ändå en bra bild över rovdjursförekomsten. För mer information, kontakta Länsstyrelsen.

Jakttid

Från den 20 april till den 31 december 2017 eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld. Västerbotten har tilldelats 30 gråsälar att fälla vid årets jakt.

För vikare är jakttiden 1 maj till den 31 december 2017 eller den tidigare tidpunkt när länets kvot är fylld. Västerbotten har tilldelats 30 vikare att fälla vid årets jakt.

Jakträtt

Skyddsjakten får bedrivas av den som har jakträtt eller jakträttshavarens godkännande i området innanför territorialvatten-gränsen i Västerbotten. Inom det området finns skyddade områden (exempelvis vissa naturreservat) där jakten kan vara begränsad.

Jakt endast kring fiskeplatser med skada

Jakt efter de två sälarterna är tillåten endast i närheten av platser där fiske bedrivs (inom 200 meter) och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Informationsplikt

Den som jagar säl är skyldig att närmaste vardag innan jakten ska bedrivas kontakta Naturvårdsverket för att få information om hur många djur som återstår av tilldelningen. Skyddsjakt får bedrivas endast om det återstår sälar på länets kvot.

Nummer till Naturvårdsverkets kundtjänst 
010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) eller hos viltforvaltning@naturvardsverket.se ges upplysningar om antal skjutna sälar och hur många som återstår att skjuta.

Anmälan om fälld säl till Naturvårdsverkets kundtjänst

Den som fällt eller påskjutit en gråsäl (skytten) ska närmaste vardag anmäla detta till Naturvårdsverkets kundtjänst 
010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) eller till viltforvaltning@naturvardsverket.se

Vid anmälan skall skytten lämna följande uppgifter:

 • Skyttens namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Tidpunkt då säl fällts.
 • Position där säl fällts i WGS85-format (eller annat likvärdigt format) och var denna position är i förhållande till närliggande känd plats (exempelvis ort, ö, fyr, vattenområde eller motsvarande).
 • Uppskattat avstånd mellan position där säl fällts och plats där fiske bedrivs.
 • Om säl bärgats och om provtagning genomförts.

Provtagning

Om säl fällts och har kunnat bärgas ska provtagning ske: För gråsäl i Norrbottens län ner till och med Uppsala län under tiden från och med den 1 augusti till och med den 31 december tills 50 sälar fällts, för vikare från och med 1 maj 2017 till och med 31 juli 2017 om vikaren är över 100 cm lång (från nos till svanspets). Instruktioner om provtagningen går till finns tillgänglig genom Naturvårdsverkets kundtjänst

Säljakt på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 E-post: viltforvaltning@naturvardsverket.se
Telefon: 010- 698 10 00 (öppet vardagar 8:00 - 16:30) 

Bärga skjuten säl

Varje fälld säl ska så långt som möjligt bärgas.

Jaktmedel

Vapen klass 1, men ammunition tillhörande klass 1 och 2 får användas. Godkänt fångstredskap för fångst av säl får användas.

Jaktmetod

Jakten får bedrivas från land, från is, från konstruktion fäst i botten, från stillaliggande båt (antingen med motorn på eller av) eller med hjälp av typgodkänd fälla. Den som jagar gråsäl från båt ska ha genomgått utbildning i säljakt. Utbildningen ska vara annordnad av Jägarorganisation i Sverige eller Finland. Intyg från utbildning skall medföras vid jakten. Statligt jaktkort som intygar betald viltvårdsavgift ska också medföras vid jakten.

Övriga jaktfrågor

Vissa holmar och skär

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge tillstånd till jakt på sådant allmänt vatten och sådana holmar, klippor och skär, som inte hör till något hemman.

Ansökan

Ansökan om jakt på allmänt vatten ska skickas till Länsstyrelsen, Naturvårdsenheten, 901 86 Umeå. Ansökan ska innehålla personuppgifter. För prövning av ansökan ska en ansökningsavgift på 1350 kronor betalas in till Länsstyrelsens bg 5050-8738.

Vilka får tillstånd?

Tillstånd ges i första han till dig som är fast bosatt i skärgården eller vid kusten och som har erfarenhet av jakt och goda kunskaper om djurlivet och naturförhållandena i dessa områden. Tillstånden kan beviljas för tre år.

Allmänt vatten

Jakträttigheterna på allmänt vatten tillhör staten. Allmänt vatten finns i havet samt i vissa större sjöar, exempelvis Vänern och Vättern. Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten går 300 meter ut från strandlinjen eller, om kurvan för tre meters djur går längre ut, längs den kurvan.

Mindre öar

Vid bestämmande av strandlinjen räknas inte mindre öar, varför dessa kan vara omgivna av allmänt vatten. I det sistnämnda fallet görs ett visst undantag från principen att det allmänna vattnet disponeras av staten. I den mån de nyssnämnda mindre öarna utgör fastighet eller del av fastighet har ägaren jakträtt intill 100 meter från stranden.

Här hittar du PDF-filer med gränser som anger vad som är allmänt vatten. Gränserna är ingen exakt angiven gräns i verkligheten, utan ska ses som en grafisk presentation som försöker ta hänsyn till gällande regler. Det är i slutändan jägaren som på plats måste avgöra om strandvatten-regeln, enklavregeln och kilometerregeln är uppfyllda och att det jagas på lovligt vatten. OBS! Kartorna innehåller felaktigheter.

Karta 1PDF

Karta 2PDF

Karta 3PDF

Karta 4PDF

Kontakt

Erik Lindberg

Jaktfrågor

Lars Dahlberg

Jaktfrågor

Torleif Eriksson

Småviltsjakt

Linda Backlund

Rovdjursjakt