Kemikalier och kemiska produkter

Vill du hantera farliga kemiska produkter privat? Då kan du behöva ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

För privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett tillstånd gäller i högst fem år.

Du kan få tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter om du har fyllt 18 år och behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Vad räknas som särskilt farliga kemiska produkter?

Kemiska produkter räknas som särskilt farliga om de vid klassificering och märkning enligt CLP-förordningen (förordning (EG) nr 1272/2008) tillhör någon av följande faroklasser och farokategorier:

  • akut toxicitet, farokategori 1, 2 eller 3
  • cancerogenitet, mutagenitet i könsceller eller reproduktionstoxicitet, farokategori 1A eller 1B
  • specifik organtoxicitet – enstaka exponering, farokategori 1
  • frätande på huden, farokategori 1A.

Vilka produkter får jag hantera utan tillstånd?

Följande produkter får du hantera privat utan tillstånd:

  • natrium- och kaliumhydroxid (som rena ämnen och blandningar)
  • eldningsoljor
  • bränslen för motordrift
  • explosiva varor - för dessa kan dock tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor behövas.

Vad kostar det att ansöka?

Det kostar 700 kronor att ansöka om tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Vi kan inte handlägga din ansökan innan du har betalat avgiften. Om du ansöker via e-tjänsten får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan.

Märk din betalning med namn, ordet kemikalietillstånd samt VHT 561.

Exempel: Björn Johansson, kemikalietillstånd, VHT 561

Ansök om tillstånd

Du kan använda vår e-tjänst för att ansöka om tillstånd till privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter. Du bör bifoga intyg/betyg som styrker din kunskap om kemikaliehantering. Det kan du göra direkt i e-tjänsten.

Kontakt