Veahkkeruhta sámi kulturbirrasiidda

Dieđátgo sámi biggega dehe birrasa man galggalii seailluhit? Jagiid 2018-2020 áigge lokte Leanastivra erenomážit sadjosii veahkkeruđa prošektii mii guoská kulturbirrasiidda Sámis. Bidju dárkkuha nu dovddus go dovdameahttun kulturbirrasiid mat govvidit sámevuođa ja čađahuvvo oktasaččat njealji davimus leana leanastivrraiguin.

Don sáhtát ohcat doarjaga muitalusaid čoaggimii, ođđa máhtu sadjosii váldimii ja dieđuid juohkimii dehe sámi kulturbirrasiid dikšumii ja ođastuhttimii. Don gii ozat sáhtát leat priváhta olmmoš, ovddastit fitnodatsearvvi, gieldda, vuođđudusa dehe eará organisašuvnna.

Veahkkeruđa sáhttá ohcat:

  • dikšumii ja ođastuhttimii
  • diehtojuohkimii
  • diehtočohkkemii kulturbirrasiin

Veahkkeruđa sáhttá ohcat 2018-2020 áigge . Prošektii mii galgá álgit 2019 áigge galget ohcamušat ollen Leanastivrii maŋemus guovvamánu 15. beaivve 2019. Jus birrasa eaiggáda soamis ieža go ohcci eaiggát ferte addit váldegirjji bijuide mat sáhttet váikkuhit birrasii fysalaččat.

Don gii ozat doarjaga fertet dahkat iežat biju. Dat sáhttá leahkit olbmuid jearahallan, prošeavtta plánen dehe diehtomateriála sadjosii váldin. Biju sturrodat vuolgá prošeavtta šlájas.

Čanastat fysalaš birrasii

Veahkkeruđa oažžumii galgá leat čanastat fysalaš kulturbirrasii. Dat sáhttá leat orohat, ája, bigget dehe stuorit guovlu, muhto sáhttá maid siskkildit muittuid ja njálmmálaš muitalusaid báikkis dehe olbmuin geain lea čanastat báikái. Kulturbiras galgá dahkkot rabasin earáide diehtojuohkimiin, ovdamearkka dihte galbbain, preantagálvvuin, webbabáikkiin dehe sierra doaibmabijuin ovdamearkka dihte logaldallamiid ja muitalaneahkediid bakte..

Leanastivra sávvá erenomážit ohcamušaid prošektii mat speadjalastet unnit dovddus albmonemiid ja oaidninčiegaid sámi kulturárbbis dehe mat loktejit oidnosii mánná- dehe nissonolbmoperspektiivva.

Oktasaš bidju

Biju čađahit oktasaččat Norrbottena, Västerbottena, Jämtlándda ja Västernorrlándda leana leanastivrrat. Ruhtadeapmi dáhpáhuvvá stáhtalaš veahkkeruđa bakte divrras kulturbirrasiid dikšumii man juhkkojuvvo Riikkadološdutkidoaimmahaga Leanastivrii.

Ansök om bidrag till värdefulla kulturmiljöer

  1. Ta kontakt med Länsstyrelsens handläggare Helena Wikberg helena.wikberg@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 45 25 innan du fyller i ansökan.
  2. Fyll i ansökan och skicka in.

Objekt
Beskrivning av objektet. Du ska även bifoga en separat beskrivning av ansökan med detaljerad kostnadsberäkning, se nedan.Skyddsstatus
Skyddsstatus


SökandeSökande är även bidragsmottagare * (obligatorisk)
Sökande är även bidragsmottagare

Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas * (obligatorisk)
Fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas


Moms
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Avdragsrätt för moms för de åtgärder ansökan avser?Finansiering
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser? * (obligatorisk)
Finns F-skattesedel för åtgärder ansökan avser?Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden? * (obligatorisk)
Kommer ROT-avdrag att göras för åtgärden?


Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna? * (obligatorisk)
Har annat ekonomiskt stöd sökts för åtgärden/åtgärderna?


Om Ja: Ange vilket/vilka stöd som har sökts


Bifoga filer
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Skicka i så fall filerna till vasterbotten@lansstyrelsen.se. Ange vilken ansökan det gäller.
Bilagor som bifogas ansökan:
Bilagor som bifogas ansökan:Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta då din Länsstyrelse för hjälp.

Kontakt

Helena Wikberg

Byggnadsantikvarie

Jeanette Joelsson

Miljömålsantikvarie