Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa. På den här sidan finns länkar till kartor över förorenade områden. Du kan också läsa om dina skyldigheter om du äger en förorenad fastighet.

Platser som är så förorenade att de kan riskera att skada eller skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön kallas förorenade områden. Ett förorenat område kan vara ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning.

Orsaken till föroreningarna kan kopplas till tidigare och nuvarande industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland kallas ett förorenat område även för föroreningsskada, det är i praktiken samma sak.

Karta över förorenade områden

I EBH-kartan kan du se var det finns misstänkt eller konstaterade förorenade områden i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. I kartan får du också information om det förorenade områdets riskklassning, vilken typ av bransch som är eller har varit aktiv i området och antal fastigheter som berörs. Informationen kan användas av dig som vill veta hur det ser ut där du bor eller tänkt bosätta dig. Men också av dig som arbetar inom en organisation med prioritering av efterbehandlingsinsatser, planarbeten och exploatering.

Kartan hämtar information från Länsstyrelsernas databas EBH-stödet. Databasen används för att bevara information från utredningar och åtgärder som har ägt rum områdena.

Begära utdrag från kartan (databasen EBH-stödet)

Om du vill få mer information om specifika objekt i kartan kan du begära ett utdrag från din länsstyrelse. Det går även att begära ut uppgifter om specifika fastigheter genom att kontakta oss.

Det är viktigt att du får med följande uppgifter när du gör en begäran:

  • Fastighetsbeteckning eller ID-nu (se information i kartan)
  • Kommun
  • Skriv ”Utdrag ur EBH-kartan” i ämnesraden

Förorenade områden i Västerbotten

I Västerbottens län finns cirka 2 800 identifierade områden som är eller misstänkts vara förorenade. De förorenade områdena är koncentrerade till kustområdena och malmfälten i Skellefteåområdet. 

Områden kopplade till gruvor

De flesta gruvor i Västerbottens län är sulfidmalmsgruvor. Gruvornas avfall skapar miljöproblem på grund av den stora mängden lakbara tungmetaller. Tungmetallerna koppar, zink, bly, kadmium, kvicksilver och arsenik är den största risken föroreningar. Det allvarligaste problemet är vittringen av metallsulfider. Vittringen skapar sura förhållanden vilket i sin tur orsakar omfattande urlakning av metaller.

Områden kopplade till träimpregnering och sågverk

Vanliga föroreningar förknippade med träimpregnering och sågverk är metaller, dioxiner och PAH:er. Över tid har många medel använt för impregnering och därför kan föroreningarna vara mycket komplicerade. Till exempel kan kreosot, CCA-medel (koppar, krom, arsenik) och pentaklorfenol ha använts.

Områden kopplade till ytbehandling

Tungmetallerna zink, krom, koppar och nickel är föroreningar som förknippas med ytbehandlingsindustrin. Vissa verksamheter har även hanterat cyanidhaltiga bad och avfettningsmedel som trikloretylen. Föroreningarna kommer främst från tiden innan Miljöskyddslagen trädde i kraft 1969. Då kunde avlopps- och processvatten släppas orenat till omgivningen. Även små utsläpp av trikloretylen medför komplicerade föroreningar i naturen.

Länsstyrelsen undersöker, utreder och gör åtgärder på prioriterade förorenade områden i Västerbotten. I områden där ansvarig saknas, det vill säga skattefinansierade åtgärder, är kommunen ofta huvudman.

Prioriterade objekt i VästerbottenPDF

Pågående efterbehandlingar

Nedan listas bidragsfinansierade eller statligt finansierade efterbehandlingar vi arbetar med. Vi arbetar även med med andra efterbehandlingar där det finns ansvariga verksamhetsutövare eller fastighetsägare som står för kostnaderna.

Blaikengruvan, Sorsele kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svärtträskgruvan, Storumans kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Scharins industriområde, Skellefteå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skelleftehamns kol AB (kolkajen), Skellefteå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Norrbyskär, Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hörnefors, Umeå kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Örviken, Skellefteå kommun.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Metallföroreningar utreds på området kring tidigare sulfitmassafabriken. Det har också funnits ett sågverk på området som gett upphov till dioxinföroreningar.

Fler sätt att få information om förorenade områden

De allra flesta områden som är eller kan misstänkas vara förorenade har kartlagts av Länsstyrelsen och kommunen. Förutom att söka information i kartan kan du kontakta tillsynsmyndigheten, oftast kommunen, för att få mer information. Tillsynsmyndigheten är den myndighet som kontrollerar att miljöbalken följs. Reglerna om förorenade områden finns i Miljöbalkens 10:e kapitel. Om det inte är kommunen som är tillsynsmyndighet kan de hänvisa dig till rätt tillsynsmyndighet.

Mer information om förorenade områden kan också finnas hos andra myndigheter som Försvarsmakten, Trafikverket och Sveriges Geologiska undersökning (SGU).Tänk på att även om myndigheterna saknar upplysningar om fastigheten, så är det ingen garanti för att den är fri från föroreningar.

WMS-tjänst och shapefiler för förorenade områden

I länsstyrelsernas Geodatakatalog finns länkar till WMS-tjänst och nedladdningsbara shape-filer.

Hur kan jag påverkas av förorenade områden?

Om du bor eller vistas på eller vid ett förorenat område kan det ibland finnas risk för att du utsätts för skadliga ämnen i högre grad. Det behöver inte betyda att det i praktiken innebär någon hälsorisk.

Vid en eventuell sanering kan du tillfälligtvis påverkas, till följd av transporter eller andra åtgärder som sker i samband med saneringen.

Fastighetsägarens ansvar och skyldigheter för förorenade områden

Om du genom köp, byte eller gåva har förvärvat en fastighet efter den 31 december 1998 kan du i vissa fall bli ansvarig för att undersöka och sanera fastigheten. Då krävs det dels att det inte finns kvar någon förorenare, alltså någon som orsakat föroreningen och dels att du kände till eller borde ha känt till att fastigheten var förorenad vid förvärvet.

Är det en fastighet som används som privat bostad så ska du ha känt till föroreningen vid förvärvet.

Skyldigheter om du äger en förorenad fastighet

  • Om du planerar att göra grävarbeten eller liknande på din fastighet och du vet om att den är förorenad är du oftast skyldig att anmäla detta till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Du är skyldig att ha tillräcklig kunskap om åtgärden och åtgärdens påverkan på hälsa och miljö samt vilka skyddsåtgärder som kan vara nödvändiga. Detta ska framgå av anmälan. Om du tar kontakt med tillsynsmyndigheten inför anmälan kan du få generella råd och anvisningar om anmälan.
  • Om du genomför grävarbeten eller liknande på din förorenade fastighet som leder till att föroreningar sprids, kan du själv betraktas som förorenare och därmed bli ansvarig för att undersöka eller sanera fastigheten.
  • Om du upptäcker en förorening på din fastighet, exempelvis vid grävarbeten, så måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Därför bör du alltid vara uppmärksam på konstig lukt och avvikande färgskiftningar i marken.
  • Du kan också bli skyldig att betala för värdeökning av din fastighet om någon annan sanerar den samt i vissa fall bli skyldig att betala för utredningar som någon annan utför på din fastighet.

Mer information hittar du i denna broschyr om fastighetsägarens ansvar:

Att äga, köpa eller sälja en förorenad fastighet – ditt ansvarlänk till annan webbplats

Kontakt

Robert Erixon

Biträdande enhetschef

Johanna Hedlund

Miljöhandläggare

Linnea Melin

Miljöhandläggare

Johanna Melin

Miljöhandläggare

Anna Pallin

Miljöhandläggare