Upplåta mark i fjällen

Vill du sätta upp en byggnad eller anläggning på statens mark ovan odlingsgränsen ska du ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Byggnaden eller anläggningen får inte störa renskötseln.

  • Marken får endast upplåtas om det kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Vi prövar upplåtelsen enligt 32 § rennäringslagenlänk till annan webbplats. Vi är restriktiva i vår bedömning.
  • Upplåts marken får du arrendera marken enligt Jordabalkenlänk till annan webbplats. Exempel på olika typer av arrende är jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende. 
  • Ett arrendekontrakt upprättas där avgiften regleras. Avgiften beror på vad det är för typ av arrende samt storleken på byggnaden eller anläggningen.
  • När du arrenderar marken får du besittningsskydd.

I Västerbotten finns drygt 300 upplåtelser på statens mark ovan odlingsgränsen.

Ansök om markupplåtelse eller begär att överta arrende

Ansökan om markupplåtelsePDF

Begäran om att överta arrendePDF

Skicka ansökan

Eller posta den till:

Länsstyrelsen Västerbotten
901 84 Umeå

Kontakt