Information till entreprenörer om naturvårdsbränningar 2021

Under vintern planerar Länsstyrelsen att göra upphandlingar på fem naturvårdsbränningar för 2021.

Då upphandlingen inte kommer vara klar och ute förrän sent i höst/vinter går vi redan nu ut med förhandsinformation och kartor över områdena så det finns möjlighet för intresserade entreprenörer att fältbesöka områdena innan snön kommer.

Shapefiler över områdena, ytterligare detaljinformation om objekten och upphandlingen kan ges av Andreas Garpebring på Länsstyrelsen. Ytterligare detaljinformation, justering av gränser, målsättningar med mera kan komma att ske under arbetet med upphandlingen.

Planerade områden för naturvårdsbränning 2021

Läge: strax norr om riksväg 92 mellan Vännäs och Bjurholm. Bjurholms kommun

Koordinater (sweref 99): 719320, 7098984

Areal: Bruttoareal ca 50 ha. Mellan 30 till 40 hektar bedöms utgöra bränningsbar mark

Gränser: Skogsväg i söder och sydost. Sjö i öster, myrar och fuktdråg i väster/nordväst.

Vatten: Tillgång till vatten finns i sjön som utgör områdesgräns

Beskrivning av området: Bränningsområdet utgörs av två åsryggar och några mindre myrholmskläppar med äldre tallskog på mellan 120 till 180 år samt en flack ostsluttning ner mot sjön Kvillträsket med grandominerad barrblandskog på 120 till 150 år med bitvis stort inslag av äldre lövträd. Den östligaste åsryggen består av ca 150 – 180 årig, utställd och genomgallrad högrest tallskog. Graninslaget är relativt lågt uppe på åsryggarna, men ökar i sluttningarna för att helt dominera i de lägre delarna. Gränsar i väster mot en sumpskogsravin som avskiljer området från den västra åsen. Den östra åsryggen täcks av yngre och något tätare tallskog på 120 – 140 år, men med ett sparsamt inslag av 200 – 250 åriga tallöverståndare. Även detta område är till största delen genomgallrat. Åsryggen övergår i sluttningen ner mot sjön successivt i allt mer grandominerade skogar med stort lövinslag av asp, sälg och björk. Delar av granskogen utgörs av fuktdråg med vitmossa varvat med granskog av lågörtstyp. Dessa delar bedöms ej vara bränningsbara under normala upptorkningsförhållanden. I norr ingår några mindre fastmarkskläppar med ogallrad 120 – 150 årig tallskog mot sjön/i en myr.

Bränsleförhållanden: Bränsletillgången i de talldominerade delarna bedöm som god. Markskiktet utgörs av väggmossa med mindre inslag av renlav och fältsiktet av blåbär/lingon med inslag av kråkris och ljung. I grandominerade delar ökar inslaget av hus- och kammossa och bitvis övergår markskiktet i områden med granvitmossa och björnmossa. Inslaget av gräs och lågörter är bitvis påtagligt i fuktdråg och utströmningsområden, även om merparten av fältskiktet utgörs av blåbär.

Målsättningar med bränningen: Markskiktet ska vara tydligt påverkat av bränningen. I de talldominerade delarna ska minst 90 procent av marken vara svart. De grandominerade delarna mot sjön behöver ej ingå i bränningsobjektet utan elden kan tillåtas självdö/släckas ut sen den krupit ner i granskogsområdet. Granskogsdelar räknas som brända om minst 50 procent av marken brunnit. I talldominerade delar ska merparten av granen ha påverkats så att den bedöms dö bort inom några år (kron- och rotskador). Den initiala mortaliteten på tall bör ligga inom intervallet 10 – 30 procent.

Övrigt: Inga skyddsobjekt finns inom området. Inga förbjudna vindriktningar.

Kartor och ortofoto

Infraröd ortofotoöppnas i nytt fönster

Lantmäteriets höjdmodell + markfuktighetöppnas i nytt fönster

Laserdata trädhöjdöppnas i nytt fönster

Ekonomiska kartanöppnas i nytt fönster

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Läge: mellan Åmsele och Ekträsk, Vindelns kommun

Koordinater (sweref 99): 721026 7168669

Areal: Bruttoareal cirka 26 hektar. Cirka 22 - 23 hektar bedöms utgöra bränningsbar mark.

Gränser: Gränserna utgörs av vatten och myrmark.

Vatten: Tillgång till vatten finns i sjön som utgör områdesgräns.

Beskrivning av området: Bränningsområdet utgörs av två åsryggar samt tre stycken öar. Huvuddelen av bränningsområdet utgörs av två stycken moränåsar norr om sjön Fäbodträsket. Det finns inslag av fuktdråg med granskog och mindre våtmarker i främst den västra åsen. Men merparten av området utgörs av höga och väl avgränsade åsryggar täckta av talldominerade äldre skogar. Inslaget av gran varierar men överstiger sällan 30 procent. Den östra åsryggen hyser svagt skiktad tallnaturskog på 130 till 200 år med visst inslag av överståndare på uppemot 250 år. Centralt uppe på åsen finns ett mindre område med 20 – 40 årig tallungskog med kvarstående frötallar. Östligaste delen av åsen har stort inslag av äldre gran och är relativt tätvuxen. Den västra åsen hyser liknade skog men är uppdelad i flera delområden med grandominerade fuktsvackor och småmyrar mellan. Längst i nordväst finns ett mycket fint naturskogsområde med tätvuxen stavatall med brandljudsförsedda överståndare på åtminstone 250 år. På öarna i sjön växer stamtäta och virkesrika tallskogar på ca 150 år. Den östligaste holmen innehåller även en gammal igenväxande åkerlapp med omväxlande öppna ytor och tät björk och aspdominerad lövskog.

Bränsleförhållanden: Bränsletillgången bedöms överlag som god. Markskiktet utgörs av väggmossa med mindre inslag av renlav och fältsiktet av blåbär/lingon med inslag av kråkris och ljung. I grandominerade delar ökar inslaget av hus- och kammossa.

Målsättningar med bränningen: Markskiktet ska vara tydligt påverkat av bränningen. I de friskmossedominerade delarna ska minst 90 procent av marken vara svart. Merparten av granen ska ha påverkats så att den bedöms dö bort inom några år (kron- och rotskador). Den initiala mortaliteten på tall bör ligga inom intervallet 10 – 30 procent. I ungskogsdelen på den östra åsen bör tallmortaliteten hållas nere så att åtminstone 30 procent av ungtallen överlever branden. I stavatallsbeståndet på den västra åsen ska bränningen genomföras mycket försiktigt och tallmortaliteten bör ej överstiga 10 procent.

Övrigt: På den östra holmen finns en gammal timrad lada som ska skyddas från branden. Dialog kommer att ske med fastighetsägarna till de bägge gårdarna SO om bränningsområdet angående eventuella restriktioner kring vindriktning.

Kartor och ortofoto

Infraröd ortofotoöppnas i nytt fönster

Lantmäteriets höjdmodell + markfuktighetöppnas i nytt fönster

Laserdata trädhöjdöppnas i nytt fönster

Ekonomiska kartanöppnas i nytt fönster

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Läge: Cirka 4 km NV om byn Karlsbäck i Bjurholms kommun

Koordinater (sweref 99): 687128 7091579

Areal: Bruttoareal ca 13 ha. 12 ha bedöms utgöra bränningsbar mark.

Gränser: Nordväst/nordost utgörs av relativt breda och blöta fuktdråg med vitmossa i bottenskiktet. I den nordligaste delen är fuktdråget diffust och har inslag av friskmossa varför denna del behöver förstärkas med uppvattning för och under bränning. Denna gräns utgör en kritisk gräns då det finns en mycket kraftig och brant sydsluttning med bra bränslebädd just norr om gränsen för bränningsområdet! I SO finns en mindre tjärn medan södra gränsen i övrigt utgörs av bestånds/reservatsgräns på friskmark. Denna kan antingen säkra genom anläggning av brandgata eller som wetline.

Vatten: Tillgång till vatten finns Abborrtjärnen som utgör områdesgräns i SO.

Beskrivning av området: Bränningsområdet utgörs av en mindre moränkulle söder om Björnbergets sydbrant. Skogen är ca 140 år, rätt stamtät och virkesrik och helt talldominerad. I fuktsvackorna ökar graninslaget. Tallöverståndare på upp till 250 år förekommer mycket sparsamt.

Bränsleförhållanden: Bränsletillgången bedöms överlag som god. Markskiktet utgörs av väggmossa med mindre inslag av renlav och fältsiktet av blåbär/lingon med inslag av kråkris och ljung. I grandominerade delar ökar inslaget av hus- och kammossa.

Målsättningar med bränningen: Markskiktet ska vara tydligt påverkat av bränningen. I de friskmossedominerade delarna ska minst 90 procent av marken vara svart. Merparten av granen ska ha påverkats så att den bedöms dö bort inom några år (kron- och rotskador). Den initiala mortaliteten på tall bör ligga inom intervallet 10 – 30 procent.

Övrigt: Inga skyddsobjekt finns inom området. Inga förbjudna vindriktningar. Pga riskerna vid en eventuell smitning om elden får fäste i Bjönbergets sydbranter rekommenderas att bränningen genomförs med helikopterassistans.

Kartor och ortofoto

Infraröd ortofotoöppnas i nytt fönster

Lantmäteriets höjdmodell + markfuktighetöppnas i nytt fönster

Laserdata trädhöjdöppnas i nytt fönster

Ekonomiska kartanöppnas i nytt fönster

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Läge: ca 6 km SSV om byn Granö i Vindelns kommun

Koordinater (sweref 99): 704829 7126970

Areal: Bruttoareal ca 15 ha. 13 ha bedöms utgöra bränningsbar mark.

Gränser: Gränserna utgörs av bäck/sjö, myr och väg. I nordväst och i sydost finns kortare sträckor av gräns över fastmark mellan sjön och vägen / ån och vägen vilken kan säkras via wetline.

Vatten: Tillgång till vatten finns i Stor-Korbesjön och Korbebäcken

Beskrivning av området: Det södra bränningsområdet utgörs av en sandig moränås mellan Korbebäcken i sydväst och en blöt myr i nordost. Området genomkorsas av ett par skogsbilvägar. Skogen är här helt talldominerad, ca 120 till 150 år med få äldre träd. Merparten är tidigare genomgallrad. I lägre liggande delar, ffa mot Korbebäcken ökar graninslaget och delar utgörs här av fuktig grandominerad skog. Det norra delområdet utgörs av en lövrik grandominerad barrblandskog med gott om grov asp och björk.

Bränsleförhållanden: Bränsletillgången bedöms överlag som god. Markskiktet utgörs av väggmossa med mindre inslag av renlav och fältsiktet av blåbär/lingon med inslag av kråkris och ljung. I grandominerade delar ökar inslaget av hus- och kammossa liksom av lågörter.

Målsättningar med bränningen: Markskiktet ska vara tydligt påverkat av bränningen. I de friskmossedominerade delarna ska minst 90 procent av marken vara svart. Merparten av granen ska ha påverkats så att den bedöms dö bort inom några år (kron- och rotskador). Den initiala mortaliteten på tall bör ligga inom intervallet 10 – 30 procent.

Övrigt: I nuläget finns ett mindre skjul vid stickvägen som leder ner till bron över Korbebäcken. Detta kommer att rivas innan bränningen ska genomföras. Bron över Korbebäcken i områdets utkant utgör enda kända skyddsobjektet. Inga förbjudna vindriktningar. Pga riskerna vid en eventuell smitning om elden får fäste i Norr-Korbebergets sydbranter rekommenderas att bränningen genomförs med helikopterassistans.

Kartor och ortofoto

Infraröd ortofotoöppnas i nytt fönster

Lantmäteriets höjdmodell + markfuktighetöppnas i nytt fönster

Laserdata trädhöjdöppnas i nytt fönster

Ekonomiska kartan

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Läge: ca 15 km SO om byn Rusksele i Lycksele kommun

Koordinater (sweref 99): 691568 7179274

Areal: Bruttoareal ca 10 ha. I stort sett allt bedöms utgöra bränningsbar mark.

Gränser: Gränserna utgörs av myrmark, bäckar och småtjärnar. I nordväst behövs en wetline över åsen.

Vatten: Tillgång till vatten finns i tjärnar och bäckar i områdets gränser.

Beskrivning av området: Området utgörs av en getryggsformad moränås som omges av våtmarker. Mitt på området finns en mindre bäck/kanal rakt genom åsen som delar området i två delområden. Skogen utgörs av ofta stamtät och rätt klen tallskog på mellan 80 – 150 år. Överståndarna är få. Mot myrkanter o i nederdelarna av åsens nordsluttning ökar graninslaget. Västligaste delen utgörs av yngre tallskog på ca 50 år.

Bränsleförhållanden: Åsens sydsluttning hyser tumma förnatäcken med renlav uppblandat med väggmossa samt ljung och kråkris i fältskiktet. Merparten bedöms kunna bära eld, men mindre fläckar har mycket lite bränsle. Detta gäller främst sluttningarna på den östligaste delen av åsen. Nordsluttningarna hyser mer normala bränslen med väggmossa och blåbärsris ppblandat med lav, lingon och kråkris.

Målsättningar med bränningen: Markskiktet ska vara tydligt påverkat av bränningen. I de friskmosse- och lavdominerade delarna ska minst 90 procent av marken vara svart. Obrända fläckar får förekomma där heltäckande markskikt saknas. Merparten av granen ska ha påverkats så att den bedöms dö bort inom några år (kron- och rotskador). Den initiala mortaliteten på tall bör ligga inom intervallet 20 – 50 procent.

Övrigt: I nuläget finns en förfallen gammal huggarkoja med tillhörande dass och vedbod samt grillplats intill kanalen genom åsen. Anläggningarna ägs av markägaren Sveaskog. En dialog kommer att föras med ägaren ifall de ska skyddas vid bränning eller om de ska rivas. Inga förbjudna vindriktningar.

Kartor och ortofoto

Infraröd ortofotoöppnas i nytt fönster

Lantmäteriets höjdmodell + markfuktighetöppnas i nytt fönster

Laserdata trädhöjdöppnas i nytt fönster

Ekonomiska kartanöppnas i nytt fönster

Översiktskartaöppnas i nytt fönster

Kontakt