Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss: Nytt beslut och ny skötselplan för naturreservatet Svanamyran i Åsele kommun

Länsstyrelsen förelägger sakägare att yttra sig över förslaget samt önskar övriga myndigheters, organisationers och enskilda personers synpunkter på förslaget.

För att möjliggöra naturvårdande skötsel har föreskrifterna kompletterats för att möjliggöra fysisk och hydrologisk restaurering i våtmarker och vattendrag, åtgärder för att gynna naturvärden knutna till lövträd, åtgärder för att påskynda utvecklandet av naturvärden i yngre skog, åtgärder för att gynna pollinatörer längs vägar samt borttagande av främmande arter.

Möjligheten för markägaren att bruka skogen i delar av reservatet har tagits bort, och uppförandet av nya jakttorn efter tillstånd från Länsstyrelsen har lagts till.

Dokument

Missiv till yttrande Pdf, 57.8 kB.

Förslag till beslut och skötselplan Pdf, 5.1 MB.

Gällande beslut för Svanamyrans naturreservat Länk till annan webbplats.

Lämna in ditt yttrande senast 11 juni 2022

Du som vill yttra dig ska göra det skriftligen. Ange alltid ärendets diarienummer 11-4904-2021. Du kan lämna yttrande på följande sätt:

Kontakt