Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Remiss: Nytt beslut och ny skötselplan för naturreservatet Brännberget i Skellefteå kommun

Länsstyrelsen förelägger sakägare att yttra sig över förslaget samt önskar övriga myndigheters, organisationers och enskilda personers synpunkter på förslaget.

Förändringar av syfte och föreskrifter jämfört med gällande beslut:

  • För att möjliggöra naturvårdande skötsel i Brännberget naturreservat har att vårda och återställa områdets rika och kalkgynnade flora samt de habitat som utgör grunden för dessa arter lagts till som en del av syftet med reservatet.
  • Även B-föreskrifterna har kompletterats. Kompletteringen innebär att skötselåtgärder för att gynna skyddsvärda arter och naturmiljöer i skog genom röjning, gallring eller kapning av enstaka träd, genom att skada träd, tillförsel av död ved eller markstörning skall kunna utföras.

    Kompletteringen möjliggör även åtgärder för att avlägsna främmande arter, skötselåtgärder för att gynna skyddsvärda arter och naturmiljöer på våtmarker såsom selektiv röjning, slåtter och bearbetning av tuvor samt att undersökning och dokumentation av områdets mark och vattenförhållanden skall kunna utföras.

Utöver detta har även vissa lättnader införts i form av generella undantag från föreskrifterna:

  • Undantag från föreskrifterna för att bedriva renskötsel enligt rennäringslagen har lagts till.
  • Undantag från föreskrifterna för att röja sly för upprätthållande av befintliga jaktpass har lagts till.
  • Undantag från föreskrifterna för att uppföra nya jakttorn samt röjning av tillhörande nya sikt- eller skjutgator inom reservatets yttre skyddsområde har lagts till.
  • Undantag från föreskrifterna för uttransport av fälld älg, björn, hjort eller vildsvin har lagts till.
  • Undantag från föreskrifterna för att insamla enstaka exemplar av arter för artbestämning har lagts till.
  • Röja nya sikt- eller skjutgator och uppföra nya jakttorn i reservatets inre skyddsområde samt genomföra vetenskapliga undersökningar som innebär någon form av markering, fällfångst eller liknande har lagts till som verksamheter som är tillåtna med länsstyrelsens tillstånd.

Dokument

Missiv till yttrande Pdf, 174.3 kB.

Förslag till beslut Pdf, 2 MB.

Gällande beslut för naturreservatet Brännberget Länk till annan webbplats.

Lämna in ditt yttrande senast 6 juni 2022

Du som vill yttra dig ska göra det skriftligen. Ange alltid ärendets diarienummer 512-3164-2022. Du kan lämna yttrande på följande sätt:

Kontakt