Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 27

Holmen Bergprodukter AB har ansökt om miljöfarlig verksamhet och Miljötekniskt Center AB redovisar prövotidsutredning. Swerock AB har beviljats ändrade villkor för täktverksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena eller överklaga beslut.

Swerock AB har beviljats ändrade villkor för täktverksamhet inom fastigheten Tjälamark 14:5 i Umeå kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 26 juni 2024 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende.

Swerock AB har beviljats ändring av villkor för befintlig täktverksamhet inom fastigheten Tjälamark 14:5 i Umeå kommun.

Beslutet i ärendet finns tillgängligt på Stadsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för att överklaga beslut är den 26 juli 2024. Ange diarienummer 4533-2024.

Miljötekniskt Center AB redovisar prövotidsutredning om utsläpp av renat processvatten (U1) med förslag till slutliga villkor enligt tillstånd inom fastigheten Nyskogen 1:5 i Umeå kommun

Miljötekniskt Center AB redovisar prövotidsutredning om utsläpp av renat processvatten (U1) med förslag till slutliga villkor enligt tillstånd inom fastigheten Nyskogen 1:5 i Umeå kommun.

Handlingarna finns tillgängliga på Statsledningskontoret Umeå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig över ansökan.

Sista datum att yttra sig är den 16 augusti 2024. Ange diarienummer 1127-2024.

Holmen Bergprodukter redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om täktverksamhet inom fastigheten Alkvittern 2:1 i Robertsfors kommun

Holmen Bergprodukter AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om täktverksamhet inom fastigheten Alkvittern 2:1, Robertsfors kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Handlingarna finns tillgängliga på Kanslienheten Robertsfors kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig över ansökan.

Sista datum att yttra sig är 3 september 2024. Ange diarienummer 11373-2023.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss