Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 25

NCC Industry AB har ansökt om täktverksamhet. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendet. Verkanliden Vindkraft AB och Holmen Wood Products Kroksjön har beviljats tillstånd för täktverksamhet respektive förlängd prövotid för sågverksamhet. Länsstyrelsen har fattat beslut om sex naturreservat. Det är möjligt att överklaga besluten.

NCC Industry AB ansöker om täktverksamhet inom fastigheten Selsvik 1:2, Skellefteå kommun

NCC Industry AB har, vid Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Västerbotten, ansökt om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Selsvik 1:2, Skellefteå kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på stadshuset i Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig. Yttrande lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är den 16 augusti 2024. Ange diarienummer 4852-2022.

Verkanliden Vindkraft AB har beviljats tillstånd för täktverksamhet inom fastigheten Skarvsjö 1:23 i Storumans kommun

Verkanliden Vindkraft AB har lämnats tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Skarvsjö 1:23 i Storumans kommun.

För tillståndet gäller vissa villkor.

Beslutet finns tillgängligt på Kommunkansliet på Storumans kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande av beslutet är den 18 juli 2024. Ange diarienummer 2144-2023.

Holmen Wood Products Kroksjön har beviljats förlängd prövotid angående buller i tillstånd för sågverksamhet inom fastigheten Kroksjön 2:19 m.fl. i Skellefteå kommun

Holmen Wood Products Kroksjön har beviljats förlängd prövotid angående buller i sitt tillstånd till sågverksamhet inom fastigheten Kroksjön 2:19 m.fl. i Skellefteå kommun. Miljöprövningsdelegationen har beslutat att förlänga prövotiden angående buller från verksamheten.

Beslutet finns tillgängligt på stadshusets reception i Skellefteå kommun och hos Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagan lämnas till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen.

Sista datum för överklagande av beslutet är den 18 juli 2024. Ange diarienummer 10596-2023.

Länsstyrelsen beslutade 2024-06-13 att följande områden ska vara naturreservat:

Njåemeleåjvies naturreservat i Storumans kommun, naturreservatet är 120 hektar och ligger NV om Storuman. Diarienummer 8353-2023.

Mattasjöns naturreservat i Storumans kommun, naturreservatet är 374 hektar och ligger NV om Storuman. Diarienummer 9759-2023.

Tjarns naturreservat i Nordmalings kommun, naturreservatet är 12,5 hektar och ligger 8 km VNV om Nordmaling. Diarienummer 511-3745-2024.

Utökning av Marsfjällens naturreservat i Vilhelmina kommun med delarna Saksensjön och Stöken, utökningarna är 2 811 hektar och ligger 3 km SO om Kittelfjäll resp. 4 km NV om Saxnäs. Diarienummer 511-9502-2014.

Utökning av Ostnäs naturreservat i Umeå kommun, utökningen är 110 hektar och ligger 19 km O om Umeå. Diarienummer 511-11202-2017.

Utökning av Njakafjäll naturreservat i Vilhelmina kommun, utökningen är 6 129 hektar och ligger 60 km NV om Vilhelmina. Diarienummer 511-2687-2021.

Syftet med naturreservaten är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för friluftsliv.

Beslutet omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas, samt ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunkansliet i respektive kommun och hos Länsstyrelsen.

Besluten kan överklagas till regeringen. Överklagan lämnas till Länsstyrelsen.

Besluten finns också som pdf-filer på följande länk. Skriv naturreservatets namn i sökrutan:
https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagan av beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 12 juli 2024. Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades, d.v.s. senast 5 juli 2024. Överklagan lämnas via vi vår e-post eller brev. Ange diarienummer.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange diarienummer.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange diarienummer.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss