Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 10

Boliden Mineral AB ansöker om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun. Vilhelmina kommun ansöker om fastställande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för Saxnäs vattentäkt. Det är möjligt att ta del av handlingarna och yttra sig i ärendena. Inlandsfrakt AB har lämnats tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Dorotea kommun.

Boliden Mineral AB ansöker om miljöfarlig verksamhet i Lycksele kommun

Boliden Mineral AB redovisar sin miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet av morän inom fastigheten Kristineberg 1:215, Rävlidengruvan i Lycksele kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga hos aktförvarare kanslieenheten vid Lycksele kommun, Storgatan 22, 921 31 Lycksele och Länsstyrelsen. Tillkommande handlingar finns tillgängliga hos Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är 10 april 2023. Ange ärendebeteckning 551-5608-2022.

Vilhelmina kommun ansöker om fastställande av skyddsområde med skyddsföreskrifter för Saxnäs vattentäkt

Vilhelmina kommun har ansökt om att Länsstyrelsen ska fastställa skyddsområde med skyddsföreskrifter för Saxnäs vattentäkt i Vilhelmina kommun. Skyddsområdet är indelat i olika skyddszoner. Nämnden föreslår vilka föreskrifter och försiktighetsmått som ska iakttas inom skyddsområdet.

Handlingarna finns tillgängliga på Kommunkansliet Vilhelmina kommun och hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att yttra sig. Yttrande lämnas till Länsstyrelsen.

Sista datum för yttrande i ärendet är 7 april 2023. Ange ärendebeteckning 513-6997-2021.

Inlandsfrakt AB har lämnats tillstånd till miljöfarlig verksamhet, Dorotea kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen har den 2 mars 2023 fattat beslut enligt miljöbalken i följande ärende:

Inlandsfrakt AB har lämnats tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet av berg och morän inom fastigheterna Mårdsjö 2:2 och 2:3 i Dorotea kommun. Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Verksamheten omfattas även av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Beslutet finns tillgängligt hos kanslienheten på Dorotea kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-467-2022. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen.

Överklagan av beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 6 april 2023. Överklagan lämnas via e-post eller brev. Ange ärendebeteckning.

Lämna in yttrande

Du kan lämna in yttranden på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt