Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:15 Länsstyrelsen Västerbottens förordnande om nytt beslut av naturreservatet Torsmyran i Nordmalings kommun

Diarienummer 511-4652-2021; beslutat den 16 september 2021. Reservatet ligger 6 km NO om Nordmalings samhälle och berör följande fastigheter: Bredvik 7:26, Levar 2:24, Långed S:3, Långed 4:3, Håknäs 21:2.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på kartan nedan ska vara naturreservat.

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet Torsmyran beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

I och med att detta beslut vinner laga kraft upphör, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, Länsstyrelsens beslut 2006-01-18 om naturreservatet Torsmyran med tillhörande skötselplan (dnr 511-5124-1999) att gälla.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer Länsstyrelsen samtidigt en skötselplan för området.

Reservatsföreskrifter

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.

Det är förbjudet att:

 1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller vindkraftverk,
 2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, funktion eller användningssätt,
 3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,
 4. ta sten, sand, grus, torv eller andra jordarter eller bedriva annan verksamhet som förändrar marktopografi eller dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, dämma, rensa eller utfylla,
 5. tippa, dumpa eller anordna upplag,
 6. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som till exempel att muddra, dämma eller reglera,
 7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen,
 9. inplantera för området främmande arter,
 10. framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 11. sätta upp skylt, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförbar anordning för reklam, information eller liknande ändamål, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband med jakt.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet:

 1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer,
 2. naturvårdande skötsel som naturvårdsbränning inklusive anläggande av mineraljordssträngar, samt vid behov bränningsefterliknande åtgärder,
 3. fysiologisk och hydrologisk restaurering av våtmarker, tjärnar och vattendrag till exempel igenläggning av diken och borttagande av träd och buskar,
 4. anläggande, utmärkning och underhåll av parkeringsplats, stig, ramp, plattform och grill/rastplats,
 5. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
 6. lövgynnande skötsel såsom stängsling samt ringbarkning, utglesning och bortröjning av gran och tall,
 7. synliggörande för friluftslivet intressanta besöksmål, t.ex. fornlämningar, genom bl.a. plantryckning, röjning och avverkning av enstaka träd och buskar,
 8. borttagning av främmande arter,
 9. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.

Det är förbjudet att:

 1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
 2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 4. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst 1 vecka) i samband med organiserad friluftslivsverksamhet.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,

b) normalt underhåll av befintliga vägar och vägområden. Träd som fallit eller hotar att falla över väg får kapas men ska lämnas i naturreservatet,

c) drift, underhåll, reparation av kraftledning och kraftledningsgata enligt gällande markupplåtelse inom ramen för befintlig koncession, ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt, inklusive nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata och sidoområde samt de nödvändiga transporter som krävs för arbetet. För planerat underhåll krävs Länsstyrelsens tillstånd för körning med motorfordon på barmark.

d) normalt underhåll av befintlig skoterled. Träd som fallit eller hotar att falla över led får kapas men ska lämnas i naturreservatet. Körning med motorfordon på barmark ska undvikas och får endast ske efter tillstånd från Länsstyrelsen enligt reservatsföreskrifterna. Leden ska markeras och skyltas i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Anlägga eller märka ut ny led, ny eller utökad siktröjning, förändrat läge samt nya anläggningar, till exempel broar, omfattas inte av undantag från reservatets föreskrifter,

e) jakträttsinnehavare att uppföra jakttorn under förutsättning att: jakttornet underhålls och avlägsnas om det inte längre nyttjas eller om jakträttsavtalet upphör,

f) att kvista träd och att röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att upprätthålla befintliga siktgator i skog. Stående och liggande döda träd, exempelvis torrakor, får inte upparbetas. Länsstyrelsens tillstånd krävs för nya siktgator,

g) uttransport av fällt högvilt, t.ex. älg och björn, med mindre motorfordon till närmaste väg.

h) insamling av enstaka exemplar av arter för artbestämning och dokumentation. Observera att insamling vissa arter är reglerad i artskyddsförordningen (SFS 2007:845).

i) att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (SFS 1971:437) eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.

Föreskrifterna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken träder i kraft den 15 oktober 2021 om beslutet inte överklagas. Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Åsa Stenman

Kontakt