Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:14 Länsstyrelsen Västerbottens förordnande om ändrade föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Stöttingfjället i Lycksele och Vilhelmina kommun

Diarienummer 511-6770-2021; beslutat den 16 september 2021. Reservatet ligger 35 km O om Vilhelmina samhälle och berör följande fastigheter: Se beslut för Stöttingfjällets naturreservat (dnr 511-6917-2011).

Beslut

Med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (SFS 1998:1252) beslutar Länsstyrelsen om ändring av B-föreskrifterna för naturreservatet Stöttingfjället i Lycksele och Vilhelmina kommun enligt nedan.

Beslutade föreskrifter, med stöd av 7 kap 6§ andra stycket miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet överklagas.

Länsstyrelsen beslutar vidare att skötselplan fastställd 2015-12-14 är gällande men med kompletteringar.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.

Reservatsföreskrifter

A- och C-föreskrifter gäller enligt beslut för Stöttingfjällets naturreservat (dnr 511-6917-2011).
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.

Följande B-föreskrift från beslutet den 14 december 2015 med diarienummer (dnr 511-6917-2011) ändras:

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela naturreservatet:
6. anläggning och underhåll av stig, led och spång,De ändrade föreskrifterna får följande lydelse:
6. anläggning och underhåll av stig, led, bro och spång samt grill- och rastplatser, vindskydd och vid behov utsiktsplats och övernattningsstuga, se bilaga 1 till skötselplan.Övriga B-föreskrifter gäller oförändrade i enighet med tidigare reservatsbeslut.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson

Åsa Stenman

Kontakt