Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:12 Länsstyrelsen Västerbottens förordnande om utvidgning av naturreservatet Vinbäck i Vännäs kommun

Diarienummer 511-7737-2015; beslutat den 16 september 2021.
Reservatet ligger 2 km söder om Vännäs tätort och berör följande fastigheter: Skavdal 2:1 och 3:1; Tobacka 1:9, 1:10, S:1 och S:2; Trinnliden 1:3; Vinbäck 1:9.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på kartan nedan ska vara naturreserva. I

och med att detta beslut vinner laga kraft upphör, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken, Länsstyrelsens beslut 2013-12-03 om naturreservatet Vin-bäck med tillhörande skötselplan (dnr 511-8795-2011) att gälla.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Beslutet riktar sig även till allmänheten.

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer länsstyrelsen samtidigt en skötselplan för området.

Reservatsföreskrifter

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Det är förbjudet att:

 1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller vindkraftverk,
 2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, funktion eller användningssätt,
 3. anlägga väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång eller stängsel,
 4. dra fram ledning eller rör,
 5. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, dämma, rensa eller utfylla,
 6. tippa, dumpa eller anordna upplag,
 7. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 8. införa för området främmande arter,
 9. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark,
 10. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen.

  Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att
 11. uppföra nytt jakttorn.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet:

 1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
 2. naturvårdande skötselåtgärder såsom röjning och ringbarkning av gran för att främja lövträd samt luckhuggning för att skapa variation i likåldriga bestånd,
 3. hydrologisk återställning av dikespåverkade vattendrag och våtmarker,
 4. borttagande av främmande arter,
 5. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
 6. anläggande och underhåll av anordningar för friluftslivet, så som parkering och rastplats,
 7. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet

Det är förbjudet att::

 1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
 2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya, spelplatser eller gryt,
 4. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark.

  Det är utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att
 5. plocka eller insamla växter eller växtdelar, mossor, lavar och svampar med undantag för bär- och matsvampsplockning samt för blomplockning för eget behov,
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt (högst en vecka).

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,

b) normalt underhåll av skoterleder (bilaga 2). Träd som fallit eller hotar att falla över led får kapas men ska lämnas i naturreservatet. Körning på barmark ska undvikas och får endast ske efter tillstånd från Länsstyrelsen enligt reservatsföreskrifterna. Leder ska skyltas och markeras i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Ny led eller förändrat läge samt nya anläggningar, till exempel broar, skyltställ och informationstavlor, omfattas inte av undantag från reservatets föreskrifter,

c) jakträttsinnehavare att uppföra jakttorn under förutsättning att jakttornet underhålls och avlägsnas om det inte längre nyttjas eller om jakträttsavtalet upphör, samt att kvista träd och att röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att upprätthålla befintliga siktgator i skog. Stående och liggande döda träd, exempelvis torrakor, får inte upparbetas. Länsstyrelsens tillstånd krävs för nya siktgator,

d) uttransport av fällt högvilt, t.ex. älg och björn, med mindre motorfordon till närmaste väg,

e) underhåll av befintlig koja (bilaga 2), om kojan inte underhålls eller nyttjas ska den avlägsnas,

f) att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) samt framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning.

Föreskrifterna enligt 7 kap. 6 § miljöbalken träder i kraft 15 oktober 2021 om beslutet inte överklagas. Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart även om beslutet överklagas.


Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Lena Lundevaller

Karta över naturreservatet.
Karta med övriga anläggningar tillhörande naturreservatet Vinbäck.

Kontakt