Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:8 Länsstyrelsen Västerbottens förordnande om naturreservatet Kinnbäcksfjärden i Skellefteå kommun, diarienummer 511-1118-2017.

Beslutat den 10 juni 2021.

Reservatet ligger cirka 45 km nord-nordost om Skellefteå, precis söder om gränsen till Norrbottens län och berör följande fastigheter: Kinnbäck S, Kinnbäck 1:3, 1:5, 1:6, 2:11, 2:15, 2:32, 2:33, 2:9, 3:12, 3:4, 3:5, 3:6, Byske-Avan S, Byske-Avan 1:2, 1:17, 1:18, 1:32, 11:1, 12:1, Rönnskärs fyr- och lotsplats 1:1, 1:2.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på kartan nedan ska vara naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer länsstyrelsen samtidigt en skötselplan för området.

Reservatsföreskrifter

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.

Det är förbjudet att:

 1. uppföra byggnad eller annan anläggning såväl på mark som i vatten,
 2. bygga om eller ändra befintlig byggnads eller anläggnings konstruktion, funktion eller användningssätt,
 3. uppföra staket, stängsel, hägnad eller plank,
 4. anlägga väg, landutfyllnad, bro, pir eller brygga,
 5. dra fram ledning i luft, i mark eller i vatten,
 6. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, rensa eller utfylla,
 7. tippa, dumpa eller anordna upplag,
 8. bedriva verksamhet som förändrar vattenflöde eller bottentopografi som till exempel att muddra, dämma eller reglera, med undantag för tillståndspliktig verksamhet enligt föreskrifterna A14 och A15 nedan,
 9. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 10. inplantera för området främmande arter,
 11. framföra motordrivet fordon i terräng med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 12. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen,
 13. anlägga eller bedriva akvakultur av djur eller växter, som exempelvis fiskodling,

  Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
 14. genomföra muddring och underhållsåtgärder i hamnen på Pite-Rönnskär samt på områdena markerade i Bilaga 2,
 15. genomföra muddring vid anläggningsplatser för virkestransport från områden där skogsbruk är tillåtet,

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.


Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet:

 1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer,
 2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
 3. uppförande och underhåll av anläggningar för friluftslivet såsom vindskydd, eldstäder, stigar, toaletter, parkeringsplatser och bryggor,
 4. skötselåtgärder för att höja naturvärden i påverkad/yngre skog, ex att skapa heterogenitet, död ved, att gynna lövträd och att motverka inväxning av gran på inägomark,
 5. skötselåtgärder i form av röjning av vass och vedartade växter på skär och öar för att gynna häckande fåglar,
 6. skötselåtgärder i form av röjning av träd och buskar, slåtter och bete för att bibehålla den öppna karaktären på de öppna substratmarkerna samt för att bibehålla öppna strandängar och sandstränder, bland annat Skagsand,
 7. skötselåtgärder för att vid behov gynna rödlistade arter, som exempelvis slidnate,
 8. skötselåtgärder för att vid behov stärka rovfiskbeståndet samt bestånden av sik, siklöja och harr,
 9. hydrologisk återställning vid behov,
 10. borttagande av främmande arter,
 11. borttagande av spökgarn och annat skräp som påträffats på bottnarna,
 12. skötselåtgärder för att bibehålla öppen mark runt kulturmiljön på Pite-Rönnskär,
 13. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet

Det är förbjudet att:

 1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
 2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 3. göra upp eld direkt på berghällar,
 4. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära fågelbo, lya eller gryt,
 5. framföra motordrivet fordon i terräng, med undantag för snöskoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark eller på is,
 6. framföra motorbåt eller andra motordrivna farkoster med större hastighet än fem knop på vatten grundare än tre meter enligt aktuellt sjökort,
 7. att anordna hastighetstävlingar med motordrivna farkoster,
 8. ankra eller förtöja båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar på egen fastighet eller i anslutning till befintliga stugor,

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut och som beskrivs i bifogad skötselplan,

b) skogsbruk inom områdena markerade med ”Skogsbruk tillåtet” på Bilaga 2, att ta färdväg till och från områdena med skogsbruk tillåtet, samt att för skogsbruksändamål köra med motordrivet fordon i terräng.

c) drift, underhåll och reparationer av befintliga ledningar,

d) normalt underhåll av befintliga vägar, vägområden, byggnader och anläggningar. Träd som fallit eller hotar att falla över väg, byggnad eller anläggning får kapas men ska lämnas i naturreservatet,

e) röjning och underhåll av befintliga leder, stigar och grillplatser,

f) att utöva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) samt att framföra motordrivet fordon vid renskötsel i enlighet med gällande terrängkörningslagstiftning,

g) att inom 15 m från huvudbyggnad men inte närmare strandlinjen än 25 meter, uppföra mindre tilläggsbyggnad, såsom veranda, friggebod, uthus och dass, (utom på Pite-Rönnskär där det gäller särskilda kommunala områdesbestämmelser)

h) normal skötsel av stugtomt,

i) siktröjning av strandområdet i omedelbar anslutning till befintlig stuga,

j) uppförande av enkel sommarbrygga eller ankringsboj i anslutning till befintlig stuga,

k) att i samråd med Länsstyrelsen hålla sandstränder öppna och tillgängliga för friluftslivet,

l) att i samråd med Länsstyrelsen skapa nya anläggningar för friluftslivet,

m) att vid kommersiell turisttrafik mellan Kinnbäcks hamn och Pite-Rönnskär köra motorbåt snabbare än 5 knop på vatten grundare än 3 meter enligt aktuellt sjökort,

n) uppförande och underhåll av jakttorn, att kvista träd och att röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att upprätthålla befintliga siktgator i skog samt uttransport av fällt högvilt med motorfordon,

o) regional och nationell miljöövervakning,

p) försvarsmaktens, eller övriga myndigheter inom totalförsvarets militära dels, verksamhet.

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft 9 juli om beslutet inte överklagas. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.


Helene Hellmark Knutsson
Kristin Dahlgren

Kontakt