Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

24FS 2021:9 Länsstyrelsen Västerbottens förordnande om naturreservatet Tjärnbergsheden i Skellefteå kommun, diarienummer 511-3064-2020

Beslutat den 2 juni 2021. Reservatet ligger 2 mil SV om Skellefteå och berör följande fastighet: Tjärnbergsheden 1:1.

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att det område som redovisas på kartan nedan ska vara naturreservat.

I och med att detta beslut har vunnit laga kraft upphör de delar som rör Tjärnbergshedens naturreservat i Länsstyrelsens beslut 1997-01-27 Förordnande om naturreservat för domänreservat i Skellefteå kommun, Västerbottens län (dnr. 231-10449/96), samt de delar som rör Tjärnbergsheden naturreservat i länsstyrelsens beslut 2009-02-26 Beslut om fastställande av reviderade skötselplaner, Västerbottens län (dnr.512-8094-2005) att gälla enligt 7 kap. 7 § miljöbalken.

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd fastställer länsstyrelsen samtidigt en skötselplan för området.

Reservatsföreskrifter

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden.

Det är förbjudet att:

 1. uppföra byggnad eller annan anläggning som till exempel mast eller vindkraftverk,
 2. anlägga eller förändra väg, parkeringsplats, stängsel, stig, spång, ledning eller rör,
 3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar marktopografi eller dräneringsförhållanden som till exempel att gräva, plöja, spränga, borra, schakta, dika, rensa eller utfylla,
 4. tippa, dumpa eller anordna upplag,
 5. utföra skogsbruksåtgärder som till exempel att avverka samt att flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande,
 6. inplantera för området främmande arter eller stammar,
 7. framföra motordrivet fordon,
 8. släppa ut eller sprida gifter, vådliga ämnen, bekämpningsmedel, jordförbättringsmedel, kalk eller växtnäringsämnen.

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas att tåla.

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet, där inget annat anges avses hela reservatet:

 1. utmärkning av reservatets gränser enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
 2. uppsättning och underhåll av informationstavlor,
 3. anläggande, utmärkning och underhåll av enklare grillplats, led och vid behov spång,
 4. underhåll och utmärkning av befintliga stigar, inklusive slyröjning och kapning av träd som ramlat över stigen. Träden ska lämnas i reservatet,
 5. borttagning av främmande arter,
 6. åtgärder för att restaurera hydrologin i och intill områdets våtmarker och sumpskogar, t ex igenläggning av diken och avverkning av skog som uppkommit i anslutning till befintliga diken. Träden ska lämnas i reservatet,
 7. naturvårdande åtgärder för att stärka naturvärden och gynna arter knutna till brandpräglad skog/taiga, till exempel naturvårdsbränning inklusive anläggande av mineraljordssträngar, brandefterliknande åtgärder och uthägn av klövvilt,
 8. undersökning och dokumentation av områdets djur- och växtarter samt mark- och vattenförhållanden.

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet.

Det är förbjudet att:

 1. göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
 2. fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller för att ta torra kvistar för att använda till lägereld,
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
 4. framföra motordrivet fordon,
 5. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt och därmed jämförbar anordning annat än tillfälligt.

  Det är vidare utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att
 6. lavar eller svampar med undantag för icke fridlysta blommor, bär- och matsvamp för eget behov,
 7. fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 8. använda naturreservatet för organiserade tävlingar, lägerverksamhet eller liknande.

Undantag från föreskrifterna

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som anges i B-föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta beslut,

b) renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) och terrängkörningsförordningen (1978:594),

c) att kvista träd och att röja buskar och sly från befintliga jaktpass i syfte att upprätthålla befintliga siktgator i skog,

d) uttransport av fällt högvilt med motorfordon.

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft 10 juli, 2021 om beslutet inte överklagas.

Beslutet i sin helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen.

Helene Hellmark Knutsson
Åsa Granberg

Kontakt