Snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Om Länsstyrelsen i Västerbottens län

Länsstyrelsen är en myndighet som är regeringens företrädare i Västerbotten. Den viktigaste uppgiften är att arbeta för att riksdagens och regeringens beslut får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I Sverige finns 21 län och varje län har en Länsstyrelse.

I uppdraget från regeringen står det att Länsstyrelsen ska bidra till länets utveckling och noga följa tillståndet i länet. Länsstyrelsen arbetar också med tillsyn och ser till att lagar och regler efterföljs.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser – en uppgift som framför allt landshövdingen ansvarar för.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

I länet finns också ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare.

Helene Hellmark Knutsson är landshövding i Västerbotten

Helene Hellmark Knutsson tillträdde som landshövding den 1 augusti 2020 och har av regeringen ett förordnande som sträcker sig fram till 31 juli 2026.

Om Helene Hellmark Knutsson

Kvinna som tittar leende in i kameran

Lars Lustig är länsråd

Lars har varit länsråd sedan den 1 augusti 2013 och har dessförinnan drygt 20 års erfarenhet från högskolesektorn bakom sig bland annat som universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Lars Lustig är född i byn Kalvträsk, 13 mil nordväst om Umeå. Han växte upp i Boliden.

Länsråd Lars Lustig.

Enheter och enhetschefer Länsstyrelsen Västerbotten

  • Länsledningens stab, länsråd Lars Lustig
  • Staben för förvaltning av EU:s samarbetsprogram, enhetschef Jenny Bergkvist
  • Staben för samhällsskydd och beredskap, beredskapsdirektör Magnus Hansson
  • Enheten för verksamhetsstöd, enhetschef Margareta Biström
  • Kommunikationsenheten, enhetschef Jörgen Boman
  • Enheten för landsbygd och regional utveckling, enhetschef Kajsa Berggren
  • Samhällsutvecklingsenheten, t.f. enhetschef Jeanette Joelsson
  • Miljöanalysenheten, enhetschef Eva Mikaelsson
  • Naturvårdsenheten, enhetschef Björn Jonsson
  • Miljöenheten, enhetschef Magnus Langendoen

Blå färgade rutor högst upp och i mitten av bilden: Landshövding samt Länsråd. Nedanför Länsledningens stab, förvaltning av EU:s samarbetsorgan, Samhällskydd och beredskap samt internrevisor. Under dessa kommer  gröna rutor: Verksamhetsstöd samt Kommunikation. I gula rutor under finns Landsbygd och regional utveckling, Samhällsutveckling, Miljöanalys, Naturvård och Miljö. Alla dessa rutor är sammanbundna med streck. Grå rutor som ligger fritt i rutan: Miljöprövningsdelegation: MPD, Viltförvaltningsdelegation, Insynsråd samt Rennäringsdelegation.På texten står: mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget inrättades ett regionalt samordningskansli i mars 2022.

Kontakt