Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svensk-finsk kraftsamling mot invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter ska minska och den biologiska mångfalden öka. Det är det långsiktiga målet för det nya treåriga projektet INSPIRE, som bland annat jobbar mot trädgårdsnäringen.

Projektet tar även fram restaureringsstrategier för myndigheter och jobbar för att öka allmänhetens engagemang för att bekämpa invasiva arter.

Guide som varnar för invasiva växter

Trädgårdsnäringen ligger bakom den största spridningen av invasiva arter och här ser vi ett stort behov av ökad kunskap. Både om vilka arter som redan är invasiva och vilka som riskerar att bli det, säger Linda Backlund, projektledare för INSPIRE på Länsstyrelsen Västerbotten.

För att underlätta för trädgårdsägare ska projektet ta fram en digital guide som visar olämpliga växter och ger förslag på alternativa växter som inte är invasiva.

Återställning av naturområden

Projektet ska också testa olika metoder för att restaurera områden som tagits över och förstörts av invasiva arter. För att återställa den ursprungliga naturmiljön kommer man bland annat att ta hjälp av lokalt anpassade fröblandningar, ängshö, pluggplantor och flytt av inhemska växter.

En viktig del är att undersöka om bekämpning och restaurering kan göras parallellt för att snabbare återställa en plats. Erfarenheterna kommer att sammanställas i en praktisk guide riktad framför allt till kommuner och andra myndigheter som kan vara stora markägare.

Gemensam bekämpning efter Bubäcken och Tavleån

Det är fastighetsägarens ansvar att bekämpa EU-listade, förbjudna arter så som jättebalsamin, jätteloka och tromsöloka. Ofta växer de över flera fastigheter och då är det helt avgörande att alla berörda hjälps åt med bekämpningen.

I sommar kommer vi att arbeta med bekämpning av jättebalsamin efter två vattendrag på svenska sidan: Bubäcken och Tavelån. Målet är att skapa en gemensam, storskalig bekämpning tillsammans med alla fastighetsägare, berättar Linda Backlund.

Som en hjälp i arbetet kommer projektet att bygga upp en digital mötesplats där fastighetsägare som behöver hjälp med bekämpning kan möta volontärer och företag som vill göra en viktig insats för naturen.

Tavleån rinner genom Tavlefjärdens naturreservat. Från Länsstyrelsens sida har vi som mål att jättebalsaminerna ska vara borta från reservatet inom sex år. Om det ska lyckas behöver alla fastighetsägare uppströms ta sitt ansvar eftersom jättebalsamin sprider sig effektivt med vatten, säger Linda Backlund.

Ett gränslöst problem

Invasiva arter är ett av de globalt största hoten mot biologisk mångfald. Spridningen av redan etablerade arter såsom blomsterlupin och jättebalsamin fortsätter och nya invasiva arter dyker ständigt upp.

De här arterna bryr sig inte om några gränser, det är bara genom att jobba storskaligt som vi kan stoppa spridningen. Att projektet finansieras av EU via Interreg Aurora-programmet ger oss möjligheter att jobba gränsöverskridande för att hitta effektiva metoder och arbetssätt, säger Linda Backlund.

Rapportera dina fynd av invasiva arter i naturen

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

INSPIRE

INSPIRE är ett Interreg Aurora-finansierat projekt som pågår fram till hösten 2026. I projektet deltar Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna är NTM-centralen i Södra Österbotten och Vasa stad.

Om INSPIRE på finska Närings-, trafik- och miljöcentralens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss