Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem nya platser får mätning av grundvattennivåer

Nyuppsatt grundvattenrör i Fredrika i Åsele kommun.

Nyuppsatt grundvattenrör i Fredrika i Åsele kommun.

Länsstyrelsen har etablerat fem nya stationer för miljöövervakning av grundvattennivåer i länet. Stationerna ligger utspridda i inlandet i kommunerna Sorsele, Malå, Lycksele och Åsele och ska samla in information om variationer i grundvattennivå över tid.

Hur är dricksvattenkvalitén i våra grundvatten? Och finns det tillräckligt med vatten? De fem nya stationerna för miljöövervakning av grundvattennivåer har valts ut för att ge kunskap om grundvattennivåer i områden i länet som tidigare inte haft någon övervakning. I kartan nedan syns var de nya stationerna placerats ut.

Karta över Västerbotten med utplacerade punkter för var de nya stationerna placerats ut.

Här syns var de nya stationerna i länet är utplacerade.

Vid flera av stationerna finns verksamheter i närområdet som kan orsaka utsläpp av föroreningar till grundvattnet, såsom deponier och brandövningsplatser. Vid de stationerna ska grundvattnets innehåll av flera olika föroreningar analyseras, till exempel metaller och PFAS.

"PFAS är en grupp ämnen som kan ha skadliga effekter för människa och miljö. Brandövningsplatser, där brandsläckningsskum har använts, är en av de största kända punktkällorna till spridning av PFAS i miljön", säger My Osterman, handläggare i vattenförvaltning.

Effekter av klimatförändringar analyseras

I höstas installerades två grundvattenrör på varje station; ett rör för kontinuerlig, automatisk övervakning av grundvattennivåer och det andra röret för att möjliggöra att vattenprover kan hämtas för analys av vattenkemi.

"Syftet med övervakningen är att få kunskap om variationer i grundvattennivå över tid. Informationen ska bland annat användas till att se effekter av klimatförändring och annan typ av påverkan, för att övervaka tillgång av grundvatten till vattenförsörjning och för att bedöma status i grundvattenförekomster inom vattenförvaltningen", säger My Osterman.

Mäts fyra gånger per dygn

Mätdata från övervakningen kommer samlas in, förvaltas och tillgängliggöras av SGU (Sveriges Geologiska Undersökning), som är nationell datavärd för insamlad information inom miljöövervakningen av grundvatten.

Figuren ovan visar ett pedagogiskt exempel av en mätserie från stationen i Gargnäs i Sorsele kommun, där grundvattennivån mäts fyra gånger per dygn. Mätningarna visar att grundvattennivån sjönk långsamt under vintern, för att sedan stiga snabbt under senare delen av våren i samband med snösmältningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss