Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndigheter arbetar tillsammans för att motverka att barn hamnar i kriminalitet

Sedan slutet av 2023 arbetar Länsstyrelsen Västerbotten tillsammans med sex andra länsstyrelser och sju myndigheter för att motverka att barn och unga rekryteras till kriminella nätverk.

I en delredovisning av uppdraget som myndigheterna har överlämnat till Regeringskansliet den 31 maj 2024, framgår det att arbetet hittills har resulterat i att regionala samverkansråd har etablerats i Sveriges sju polisregioner. Råden har bland annat inventerat befintlig samverkan mellan myndigheter och andra aktörer för att se hur arbetet med barn och unga som löper risk att hamna i organiserad brottlighet, eller som redan är involverade i kriminella nätverk, kan förstärkas och utvecklas. Råden har också identifierat behov av olika kompetenshöjande insatser och kunskapsutbyte.

Samverkansstrukturen går under namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och bygger på ett uppdrag som regeringen har gett till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

Arbetet drivs genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd vilka utgår från Polismyndighetens lokalpolisområden. På nationell och regional nivå bedrivs arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden ska riktas mot enskilda barn och unga.

Fakta Bob (barn och unga i organiserad brottslighet)

Syftet med Bob-strukturen är att

  • förstärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet
  • säkerställa effektiva och ändamålsenliga åtgärder för de som är inblandade i grov kriminalitet
  • identifiera framgångsfaktorer och metoder samt sprida kunskap om dessa
  • identifiera nya arbetssätt med målgruppen
  • utgå från individens eller målgruppens behov
  • länka samman arbetet med målgruppen genom samverkansråd på nationell, regional och lokal nivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss