Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

17 ton arsenik har sanerats bort från Kolkajen i Skelleftehamn

svartvit äldre bild med 4 män som står framför Sävenäs Ångsåg.

Inom Sävenäsområdet har ett flertal industriverksamheter varit aktiva. Här är gamla sågverket i Sävenäs med ångmaskinhus. Bildkälla: skellefteamuseum.se

Ett stort och efterlängtat saneringsarbete är nu klart i Kolkajen, Skelleftehamn. Sammanlagd har nästan 17 ton arsenik förflyttats från platsen och området är nu riskfritt att vistas i. Föroreningarna kommer från industrier som tidigare varit verksamma i området.

Under 1800-talet och till ungefär mitten av 1900-talet bedrevs verksamheter vid Kolkajen som idag har resulterat i stora mängder föroreningar i området. Då verksamheten sedan länge är nedlagd finns det ingen att lägga saneringsansvar på. Efterbehandlingen har därför genomförts med statliga medel från Naturvårdsverket som Länsstyrelsen Västerbotten fördelat till Skellefteå kommun för att kunna bekosta arbetet. Saneringen har kostat 41,5 miljoner kronor. Totalt har nästan 17 ton arsenik sanerats bort vilket innebär att nästan 85% av mängden arsenik har reducerats från området. De bortgrävda massorna som även innehöll flera ton koppar och zink har transporterats till deponi.

Kolkajen har länge stått på vår priolista då det var ett av Västerbottens mest förorenade områden. Det tar oftast många år från första utredning till färdig åtgärd av ett förorenat område, så det är jätteroligt att kunna säga att vi är klara och har kommit en bit närmare miljömålet Giftfri miljö, säger Johanna Hedlund, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Nu riskfritt att visats på området

Kolkajen var prioriterat eftersom det utgjorde en hälsorisk att vistas i området då arsenik är väldigt giftigt. Målet med saneringen var att få området säkert för människor och djur att vistas i, vilket nu har säkerställts genom att ta bort det översta jordlagret med de värsta föroreningarna. De halter som fortfarande finns kvar klarar haltgränsen för föroreningar i området men för att förhindra att de sprider sig har en ny kajkant byggts så att föroreningarna inte ska sprida sig ut i havet. Området är idag främst ett industriområde och rekreationsområde, och planeras inte att kunna användas som bostadsområde.

Föroreningen kommer från gamla industrier

Föroreningarna kommer från industrier som har varit aktiva på området. Det ena är Sävenäs Järnbruk som smälte malm till tackjärn mellan 1858 - 1878. Den andra verksamheten är Kolkajen som bedrevs från början av 1900-talet fram till 1960-talet där de lagrade sten- och träkol.

Kolkajen var ursprungligen en ö men den byggdes ihop med fastlandet med hjälp av en träkonstruktion. Under årens lopp fylldes träkonstruktionen ut med fyllnadsmassor och restprodukter från järnbruket som bland annat innehöll arsenik. Detta tillsammans med att Kolkajen senare lagrade kol på området är de främsta anledningarna till att marken och vattnet blivit förorenat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss