Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens fältarbeten i länet i sommar

Fjällvy.

I sommar genomför Länsstyrelsen en mängd olika fältarbeten ute i länet, bland annat inventering av fjällvegetation på Norra Gardfjället. Här får du veta var vi finns och vad för arbeten som sker.

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Varje sommar och en bit in på hösten har Länsstyrelsen många anställda ute i skog och mark för olika sorters fältarbeten. Det rör sig om inventering av olika växter och djurarter, restaureringar och underhållsarbete, återställning av naturmiljöer till provtagningar och olika undersökningar.

Insatserna fungerar bland annat som underlag för miljöövervakning och vattenförvaltning, samt för att beskriva miljötillståndet och för att följa arters och naturmiljöers förändringar över tid.

Omfattande nätfiske under 2024

I år kommer länsstyrelsen att genomföra ett mer omfattande nätfiske än som tidigare gjorts. Havs- och vattenmyndigheten har delat ut medel för att förstärka den biologiska uppföljningen av den kalkning som görs i länet. Utöver ordinarie fältverksamhet kommer därför en större insats göras, där cirka 30 sjöar ska nätfiskas. Syftet är att följa upp kalkningens effekter genom att undersöka sjöarnas miljöstatus, ta reda på artsammansättningen i sjöarna samt se hur fiskbestånden utvecklats över tid.

"Det var väldigt positivt att vi fick extra medel för att kunna genomföra en större fältinsats med fokus på våra sjöar. Genom den här inventeringen kan vi ännu bättre följa upp om kalkningen ger positiva effekter på våra fiskbestånd", säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef på Miljöanalysenheten.

"Förutom nätfisket har vi i grunden en väldigt omfattande och bred fältverksamhet där vi, som tidigare år, anställer ett stort antal säsongsarbetare som stärker upp arbetet med olika inventeringar och återställning av påverkade vattendrag. Har man några frågor kring vår fältverksamhet är man varmt välkommen att höra av sig."

Här listas ett urval av de fältaktiviteter som kommer pågå under sommaren:

Aktiviteter inom miljöövervakning och kalkeffektuppföljning

Inventering av fjällvegetation

Länsstyrelsen inventerar växter på fem höga fjälltoppar i Västerbotten för att följa effekter av ett förändrat klimat. På hög höjd lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tydliga förändringar. Ett av fjällen inventeras varje år och i år är det dags för Norra Gardfjället vid Matsdal. Vi återkommer vart femte år till samma provytor och samlar bland annat in information om vilka arter som växer där och hur stor del av ytan de växer på.

Kontaktperson:

Lotta Ström
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Utterinventering

Årliga inventeringar bedrivs under augusti-oktober där fyra inventeringsplatser besöks. Under årets inventering görs återbesök på platser som inventerats 2019 och är framslumpade i hela Västerbotten. Varje inventeringspunkt är en bro eller trumma över vattendrag där själva övergången kontrolleras, samt ca 50 meter uppströms och nedströms på båda sidor av vattendraget.

Under inventeringens gång söker man spillning och spår efter utter och mink. Under inventeringen noteras förekomst av utter, mink och andra djur såsom bisamråtta, bäver, vattensork och hermelin/vessla. Dessutom samlas data om utterns val av föda. Syftet med inventeringen är att följa utbredning och populationsdynamiken av utter och mink.

Kontaktperson:

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Fladdermusinventering

Inventering av fladdermöss ingår i ett övervakningsprogram för att fastställa vilka arter som finns i länet, deras utbredning och utveckling i länet. Inventeringar sker genom ultraljudinspelning av fladdermössen och inventeringar på natten. Fladdermusinventeringen pågår under juni-september i hela Västerbotten.

Kontaktperson:

Elin Bäckström
elin.backstrom@lansstyrelsen.se

Smågnagarinventering

Under veckorna 26 och 34 genomförs fångstinventeringar av smågnagare, sorkar, lämlar och näbbmöss i Ammarnäs. Fångsterna sker längs med fem fångstlinjer. Smågnagare är en viktig del i näringsväven eftersom de utgör basföda för rovviltet. De har därför en stor betydelse för fjällens ugglor, rovfåglar, och rovdäggdjur och biologiska mångfald. Smågnagarövervakningen utgör är en viktig indikator för att upptäcka eventuella förändringar av miljön.

Kontaktperson:

Elin Bäckström
elin.backstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens medarbetare Erik sätter ut fällor i fjällvegetation.

Smågnagarinventering i Ammarnäsfjällen.

Inventering av häckande kustfåglar

Längs Västerbottens kust och skärgårdar inventerar Länsstyrelsen häckande kustfåglar under juni och juli. Inventeringarna ingår i de regionala och nationella programmen för långsiktig övervakning av kustmiljön. I år sker även inventering av storskarv under samma period.

Kontaktperson:

Elin Bäckström
elin.backstrom@lansstyrelsen.se

Inventering av flodpärlmusslor

Den starkt hotade flodpärlmusslan finns i ett 70-tal vattendrag i länet och inventeras årligen inom Länsstyrelsens miljöövervakning. Syftet är att fastställa populationernas status och dess trendutveckling över tid, samt att beskriva livsmiljöerna och deras förändring över tid och påvisa eventuell påverkan som kan utgöra ett hot mot flodpärlmusslan och dess fortsatta överlevnad.

Delprogrammet ger också underlag till biologisk uppföljning av genomförda åtgärder som exempelvis kalkning av försurade vattenmiljöer, biotopåterställning av påverkade vattendrag och borttagande av vandringshinder.

Kontaktperson:

Malin Holmgren
malin.holmgren@lansstyrelsen.se

Bottenfaunaprovtagning

Fältarbete med bottenfaunaprovtagning genomförs från och med mitten av maj och pågår fram till mitten av juni. Vi sparkar i kalkade vattendrag enligt metod M42 som en del i kalkeffektuppföljningen. En del lokaler tillhör miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen. Totalt sparkas ungefär 60 lokaler.

Kontaktperson:

Malin Holmgren
malin.holmgren@lansstyrelsen.se

Vattenkemiprovtagning

Provtagning av vattenkemi sker kontinuerligt hela året i ett flertal vattendrag såsom Ånäset, Sävarån och Hörnån. Detta görs som en del i regionala och nationella miljöövervakningsprogram samt för fördjupade studier av vissa utvalda vattendrag.

Som en uppföljning på kalkningsinsatser så sker också en intensiv provtagning i kalkade vatten i Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Dorotea, Vilhelmina samt Åsele kommuner under högflödesperioden. Inom miljöövervakningen provtas även ett litet antal utvalda sjöar vid fyra tillfällen under året.

Kontaktpersoner:

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Malin Holmgren
malin.holmgren@lansstyrelsen.se

Elfiske

Elfisket startar andra veckan i juli och pågår till i början av september. Förhoppningen är att hinna elfiska samtliga 220 lokaler, det vill säga specifika platser i vattendrag. De flesta lokaler ingår i kalkeffektuppföljningen och, liksom med bottenfaunaprovtagningen, tillhör en del lokaler miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen.

Kontaktperson:

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Nätfiske

Nätprovfiske bedrivs inom ramen av miljöövervakningsprogrammet och kalkeffektuppföljning med samma metodik. Nät läggs ut på samma platser och samma riktning som tidigare år. Antal nät som läggs ut är beräknat på sjöns yta och djup och ska spridas jämt mellan olika djupintervaller. Fisk mäts och vägs, samt skickas till analys för tungmetaller och miljögifter om sjön som också ingår i miljögiftövervakningsprogrammet. Miljöövervakningssjöar provfiskas vart tredje år medan kalkade sjöar med cirka tio års intervall.

Kontaktperson:

Magnus Lindberg
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Aktiviteter inom vattenvård och projekt

Restaurering av vattendrag i Kultsjödalen

I Kultsjödalen genomförs restaurering av flottledspåverkade delar av Marsån, Stalon-, Daina och Gäddbäcken. Restaureringen ska förbättra livsmiljön och reproduktionsförmågan hos musslan och dess värdfisk öringen. I sommar kommer manuell restaurering göras i Stalonbäcken och Gäddbäcken, samt elfisken i flera bäckar där åtgärder har gjorts tidigare. Som tidigare år kommer det också göras stödåtgärder för musslan i Stalonbäcken och Dainabäcken. Dessutom blir det uppföljning av musselflytten som gjordes 2021 i Gäddbäcken.

Kontaktperson:

Magnus Lindberg
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Restaurering i Öreälvens avrinningsområde i EU-projektet Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland kommer mellan år 2021-2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. I Västerbotten genomförs restaureringsåtgärder i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms ut till kusten.

I år sker arbetet i Ecostreams i Öreälvens huvudfåra samt i Vargån. Åtgärderna kommer att utföras med hjälp av 6 grävmaskiner och 1 bandschaktare i Öreälvens huvudfåra, Tällvattsbäcken och Vargån. Grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor används för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. Sten och grusmaterial kommer även flyttas med verktyg för hand. Ytterligare en maskin kommer användas för att åtgärda gamla flottningsdammar ur i bruk inom Öreälvens avrinningsområde.

Ett antal vandringshindrande vägtrummor kommer också att åtgärdas. Vägtrummorna byts ut till valvbågar eller träbroar så att vattendraget kan flöda fritt under vägen.

Kontaktperson:

Johanna Hägglund
johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

Dykinventering

Dykinventering kommer att ske inom projekt GESIV i Malån. Syftet är att kartlägga förekomst av den hotade arten flodpärlmussla.

Kontaktperson:

Tommy Vennman
tommy.vennman@lansstyrelsen.se

Flodpärlmusslor under vatten.

Länsstyrelsen kommer dykinventera flodpärlmusslor under sommaren.

Åtgärdande av dammar och vandringshinder

Länsstyrelsen kommer starta upp projektet Utrivning av herrelösa dammar i värdefulla vatten i Västerbottens län under försommaren och hösten 2024. Detta innebär att vi kommer vara ute och mäta in dammarna för att sedan starta utrivningen under sommar och höst 2025.

Kontaktperson:

Oscar Lundgren
oscar.lundgren@lansstyrelsen.se

Restaurering av Tryssjöbäcken Tvärån och Verbobäcken

Länsstyrelsen kommer under sommaren och hösten påbörja restaureringen i Tryssjöbäcken (Robertsforskommun), Tvärån (Robertsfors och Skellefteå kommun) och Verbobäcken (Sorsele och Malå kommun). Restaureringen ska förbättra livsmiljöerna för främst öring, men även andra vattenlevande organismer förväntas gynnas.

Kontaktperson:

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Åtgärdskartering av vattendrag inom Projektlistan och projekt GESIV

I sommar kommer en stor insats att ske när det gäller åtgärdskartering av vattendrag. Inom Malåns avrinningsområde kommer följande bäckar att karteras:

 • Mensträskbäcken
 • Mörtbäcken
 • Stockbäcken

Inom Öreälvens avrinningsområde kommer följande bäckar att karteras:

 • Norrån
 • Sörbäcken
 • Örån
 • Branån
 • Bäverbäcken

Inom Malgomajs avrinningsområde kommer följande bäckar att karteras:

 • Rekanbäcken
 • Hornsjöbäcken
 • Daikanbäcken

Inom Rickleåns avrinningsområde kommer följande bäckar att karteras:

 • Lugnbäcken

Kontaktperson:

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens medarbetare My tar vattenprover.

Vattenkemiprovtagning sker kontinuerligt under året i flera vattendrag såsom Ånäset, Sävarån och Hörnån.

Karta över våra fältarbeten

Platserna som anges på kartan är ungefärliga.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss