Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny modell för effektivare samråd

Länsstyrelsen Västerbotten har på uppdrag av regeringen tagit fram en ny modell och process som effektiviserar samråd och tillståndsprövning. Uppdraget har nu slutredovisats till regeringen.

En effektivare tillståndsprocess ska bidra till att öka tempot i den gröna omställningen av samhället. Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen utvärderat nuvarande samrådsprocess för miljötillstånd enligt miljöbalken. Resultatet av arbetet är en ny modell för en effektiv samrådsprocess och i förlängningen en snabbare tillståndsprocess.

Vi har nu med utgångspunkt i företagens upplevelse av samrådsprocessen tagit fram vägledningar som kommer att underlätta för de verksamheter som söker miljötillstånd för till exempel vindkraftsparker och gruvor. I förlängningen är förhoppningen att detta kommer stärka det hållbara företagandet och påskynda näringslivets klimatomställning, säger Magnus Langendoen, chef för miljöenheten vid Länsstyrelsen Västerbotten.

På det här sättet blir samrådsprocessen förutsägbar, transparent och tydlig för företagen, men också för länsstyrelser och andra myndigheter. En effektivare tillståndsprocess är ett av tre områden som måste utvecklas för att tempot i omställningsarbetet ska kunna öka. Vi har parallellt med uppdraget effektivare samrådsprocess också inlett ett arbete i länet med för att öka bostadsbyggandet och säkra energiförsörjningen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Den nya modellen består av två nya arbetssätt. Det ena är Lätt att göra rätt, ett digitalt stöd som visar de olika aktörernas process och ansvarsområden. Både verksamhetsutövare och länsstyrelserna kan följa processen för att göra samrådsprocessen mer enhetlig, transparent, effektiv och enklare att arbeta utifrån. Det andra konceptet är Särskild projektorganisation vilket innebär att Länsstyrelsen tar fram en särskild projektorganisation för de mest komplexa projekten. Projektgruppen är tillfällig och ligger utanför linjeorganisationen. Den består av en projektledare och ansvarig från samtliga sakområden som berörs. Länsstyrelsens ledning utser projektledare samt ansvariga. Målet med konceptet är att påskynda processen i de samråd som är mest komplexa och som bidrar till den gröna omställningen.

Det digitala stödet Lätt att göra rätt blir klar för användning under våren.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss