Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad takt i arbetet för en bättre miljö behövs för att uppnå miljömålen

2023 års miljömålsuppföljning visar att det finns en stor vilja att bidra med åtgärder, men takten måste öka för att de 16 miljömålen ska kunna nås.

I Västerbottens län visar uppföljningen att målen Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås medan övriga mål som bedöms regionalt inte kommer att nås till 2030. Målet Skyddande ozonskikt, som bedöms på nationell nivå, är det enda mål som nås i dagsläget.

Positiv utveckling för miljömålet Frisk luft

För miljömålet Frisk luft ser utvecklingen ut att gå åt rätt håll då utsläppen av de flesta luftföroreningar minskar utom för större partiklar (PM10). Nya fordon ger mindre utsläpp och arbetet med att leda bort tung trafik från centrumkärnorna har stor betydelse för att få ner föroreningarna där människor vistas.

Även om halterna tydligt minskat under de senaste årtiondena återstår mycket arbete för att så mycket som möjligt minska negativa hälsoeffekter av luftföroreningar. Tusentals människor blir fortfarande sjuka eller dör i förtid till följd av luftföroreningar i Sverige varje år, säger Marie Vallin, miljömålssamordnare på länsstyrelsen.

Kommunernas arbete med strategisk samhällsplanering, arbete med skydd av länets grundvattentäkter samt fysisk återställning i värdefulla vattendrag bidrar till att positiva trender även ses i målen God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet samt Levande sjöar och vattendrag.

Satsningar på infrastruktur minskar utsläppen

Vägpaket och Norrbotniabanan är två exempel på infrastruktursatsningar av stor betydelse för att minska utsläppen.

I ett län med två av Sveriges snabbast växande städer, Umeå och Skellefteå, behöver satsningarna på infrastrukturen vara mer omfattande och genomföras snabbare än vad som är fallet idag, säger Helene Hellmark Knutsson.

Den industriella omställningen med stora investeringar för en fossilfri framtid som pågår i länet kommer att bidra till flera miljömål och en cirkulär utveckling. Men industrisatsningarna innebär också stora utmaningar när det gäller hållbar markanvändning. Det innebär också ett ökat behov av kemikalier, jordartsmetaller och mineraler som behöver hanteras vid produktion och brytning, utsläpp och avfall.

Utmaningar för länet består också i att intensifiera pågående arbete med att sanera länets många förorenade områden, bevara en tillräcklig mängd biologiskt värdefull skog, motverka fortsatt fragmentering av landskapet, bekämpa invasiva främmande arter, förbättra förutsättningarna för ett levande jordbruk, öka restaureringstakten i länets vattenmiljöer, bevara och tillgängliggöra länets värdefulla kulturmiljöer med mera.

Många pågående insatser

Länsstyrelsens sammanställning av miljömålsåtgärder i länet visar att många bra insatser görs av kommuner, organisationer, näringsliv, myndigheter och region där samarbete och lokalt engagemang är en viktig nyckel till framgång. Förbättringar märks inom vissa områden tack vare tidigare insatser. I många fall tar det dock lång tid innan effekter av åtgärder märks i miljön. Åtgärdstakten behöver dock öka och fler behöver göra mer i omställningen till ett hållbart samhälle.

Regional årlig uppföljning för samtliga län finns på RUS webbplats.

Regional årlig uppföljning, webbplatsen rus.se Länk till annan webbplats.

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på webbplatsen Sveriges miljömål.

Webbplatsen Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss