Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens mångmiljonsatsning för ett friskt Västerbotten

Mindre vattendrag i vinterlandskap.

PFAS är ett ämne som egentligen inte finns i naturen, det är känt för att vara väldigt svårt att bryta ner vilket gör det till en utmaning att sanera, men det är inte omöjligt. Länsstyrelsen Västerbotten gör nu en stor satsning för ett friskt Västerbotten genom att genomföra provtagningar av PFAS och kartlägga områden med förhöjda halter.

PFAS är ett ämne som egentligen inte finns i naturen och är väldigt svårt att bryta ner vilket bidrar till en hälsorisk om det finns i för stora mängder i naturen och människan. Länsstyrelsen Västerbotten ser allvaret i detta och har sökt pengar hos Naturvårdsverket för att kunna göra en större kartläggning och provtagning av PFAS. Länsstyrelsen har sökt och fått beviljat pengar för två år på totalt 3,5 miljoner kr.

Det är helt nytt att vi har kunnat söka pengar till den här typen av projekt, så det känns väldigt positivt för oss så att vi kan genomföra detta arbete, säger Arvid Lundberg, miljöhandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Projektets omfattning

Under 2024 och 2025 ska ett trettiotal platser undersökas genom provtagning av mark, yt- och grundvatten och analysera om PFAS förekommer där. Resultatet kommer att användas för att bedöma om det finns en risk för människor eller miljön på just den platsen och om det till exempel finns behov av ytterligare undersökningar. Provtagningarna ingår som en del av Länsstyrelsens större kartläggning av platser som misstänks ha förorenats av PFAS.

PFAS har tidigare varit ett relativt outforskat område i Västerbotten så därför känns det jättebra att vi nu kan få koll på det, säger Arvid Lundberg, miljöhandläggare för förorenade områden på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Än är det inte klart exakt vilka områden som ska undersökas men exempel på branscher som ska granskas är nedlagda deponier och brandövningsplatser med släckinsatser. Detta eftersom PFAS är ett vanligt ämne i brandskum.

Denna satsning är ett arbete som sker utöver Länsstyrelsens dagliga arbete med hantering av förorenade områden vilket sker via tillsyn, riskbedömningar och genom att ställa krav på verksamheter som hanterar eller har hanterat PFAS.

Vad är PFAS?

PFAS är ett samlingsnamn för en ämnesgrupp på mer än 10 000 identifierande ämnen med varierande egenskaper. PFAS har en bred användning i samhället eftersom det är vatten-, fett- och smutsavstötande och bland annat används som impregnering av olika textilier och pappersförpackningar. Det finns även användningsområden inom rengöringsmedel, färger och skidvalla. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner. En del PFAS-ämnen är förbjudna i EU men långt ifrån alla. Det finns belägg för att ett fåtal PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

I Sverige får vi i oss låga halter PFAS från mat och inomhusmiljö men lokalt kan människor exponeras för högre halter i områden där dricksvattnet har förorenats med PFAS, till exempel från brandövningsplatser. PFAS används både i hushåll och av industrier vilket gör att det finns i avloppsvatten. Avloppsreningsverken har problem att hantera PFAS då det är svårt att rena och vilket gör att föroreningar finns kvar när det renade vattnet släpps ut till sjöar och vattendrag.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss