Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling för fler bostäder i Västerbotten

Lågkonjunktur, stigande räntor och hög inflation påverkar möjligheterna för bostadsbyggande negativt. Nu initierar Länsstyrelsen en närmare samverkan med byggbolag, trähusproducenter, bostadsföretag, fastighetsägare, arkitekter, banker, region och kommuner för att tillsammans möjliggöra nödvändigt bostadsbyggande i Västerbotten.

Behoven av fler permanenta bostäder är hög och förväntas öka i takt med näringslivets tillväxt i Västerbotten. Det märks inte minst i Skellefteå och Umeå men också i flera andra kommuner där både arbetsmarknaden förändras och infrastruktur förbättras.

Ett varaktigt avstannat bostadsbyggande innebär stora risker, särskilt i ett läge då behovet av fler bostäder är mycket stort i Västerbotten och norra Sverige till följd av den samhällsomvandling som pågår. Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag av regeringen att främja bostadsbyggandet i länet och mot den bakgrunden bjöd Länsstyrelsen in till en samverkansdialog.

Tillsammans behöver vi kraftsamla med fokus på vad var och en kan göra för att underlätta bostadsbyggande och en socialt hållbar bostadsförsörjning. För att lyckas krävs att alla bidrar utifrån sin roll och att vi tar oss an systemproblemen bit för bit. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Starten på en konjunkturöverbryggande samverkan

Drygt 40 särskilt inbjudna små och stora företag, branschorganisationer, banker, representanter för kommuner, Region Västerbotten och några av länets riksdagsledamöter genomförde måndag den 9 oktober den första samverkansdialogen.

Fokus under dialogen var här och nu. Hur ser nuläget ut och vad krävs för att upprätthålla nödvändigt bostadsbyggande med sikte på 2027?

Vi lägger fokus på det som vi har rådighet över, vad vi själva kan åstadkomma och bidra med utifrån gemensam nulägesbild, säger Elin Olsson, länsarkitekt vid Länsstyrelsen.

Mötet enades om att fortsätta det konstruktiva samtalet och påbörja en konjunkturöverbryggande samverkan. Länsstyrelsen sammanställer nu resultatet av dialogen och kommer att hålla samman en styrgrupp som förbereder kommande dialoger. Vid nästa tillfälle är avsikten att ta ställning till en gemensam målbild för arbetet fram till 2027.

Det kommer behövas nära samverkan de närmaste åren för att mildra effekterna av konjunkturnedgången. Det första dialogmötet var en viktig start på ett gemensamt arbete. Vi kommer att ha stor nytta av det goda samverkansklimat vi har i Västerbotten, summerar Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss