Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med årets licensjakt på älg

Älg på äng.

Länsstyrelsen har beslutat om 2023 års licensjakt efter älg i Västerbotten. Målsättningen är att 10 543 älgar ska fällas, enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Länets älgstam har, i linje med de målsättningar som finns, en tydligt minskande trend sedan 2017. Årets mål för avskjutningen är något lägre än föregående år och syftar till en balansering av älgstammen i de västra delarna av länet, medan stammen i kustområdet fortsatt ska minskas något mot den satta målnivån.

Målnivån på väg att nås

Om höstens avskjutning uppnås kommer vi sannolikt nå målsättningen om att det ska finnas cirka 20 000 älgar i länet. De senaste beräkningarna av älgstammens storlek pekar på att det fanns cirka 23 000 älgar efter att jakten var genomförd förra hösten. Det kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns under en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskning av älgtillgång och svårighet att nå avskjutningsmålen är alltså inte förvånande.

Varför ska älgstammen minska?

Anledningen är i korthet att vi vill uppnå en bättre jämvikt mellan älgstammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna i skogen då ska hamna på acceptabla nivåer. En annan målsättning är att minska antalet trafikolyckor med älg, men för att lyckas med det krävs fler insatser än att bara minska antalet älgar.

Ökat fokus på stammens kvalitet

Länsstyrelsens älgförvaltning har även uppsatta mål för att hålla en hög kvalitet på älgstammen. Det handlar exempelvis om fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur samt produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Älgstammens kvalitet är något som kommer behöva mer fokus nu när älgarna blivit färre. Länsstyrelsen kommer därför att starta upp ett projekt med fokus på att få in mer kvalitativa data om älgarnas åldersfördelning, reproduktion och allmänna hälsa.

Tilldelning licensområden

Tilldelningen till licensområden är på 2 890 älgar, något färre älgar än förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 53 älgskötselområden. Därför kommer merparten av älgarna att fällas inom skötselområden.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2023–2024

Älgskötselområden och Licensområden

1 september–25 september 2023
10 oktober 2023–31 januari 2024, alla djur

Kalvjaktsområden, hela länet

1 september–5 september 2023
(fem dagar) (ej registrerad mark)

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss