Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Två kvinnor står i en bäck och elfiskar.

I sommar genomför Länsstyrelsen en mängd olika fältarbeten ute i länet. Här får du veta var vi finns och vad för arbeten som sker.

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Varje sommar och fram till hösten har Länsstyrelsen många anställda ute i skog och mark för olika sorters fältarbeten. Det rör sig om inventering av olika växter och djurarter, restaureringar och underhållsarbete, återställning av naturmiljöer till provtagningar och olika undersökningar.

Insatserna fungerar bland annat som underlag för miljöövervakning och vattenförvaltning, samt för att beskriva miljötillståndet och för att följa arters och naturmiljöers förändringar över tid.

"En ny omfattande fältsäsong närmar sig. Precis som tidigare år anställer vi ett stort antal säsongsarbetare som ska jobba med att följa upp länets miljötillstånd. Detta gör vi genom olika typer av inventeringar. Vi ska också genomföra en rad konkreta miljöåtgärder, bland annat restaurera delar av Öreälven i det EU-finansierade projektet Ecostreams", säger Tommy Vennman, biträdande enhetschef på Miljöanalysenheten.

Här listas ett urval av de fältaktiviteter som kommer pågå under sommaren:

Aktiviteter inom miljöövervakning och kalkeffektuppföljning

Inventering av fjällvegetation

Länsstyrelsen inventerar växter på fem höga fjälltoppar i Västerbotten för att följa effekter av ett förändrat klimat. På hög höjd lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tydliga förändringar. Varje år inventeras ett av fjällen och i år är det dags för Gajsatje vid Ammarnäs. Vi återkommer vart femte år till samma provytor och samlar bland annat in information om vilka arter som växer där och hur stor del av ytan de växer på.

Kontaktperson:

Lotta Ström
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Utterinventering

Årliga inventeringar bedrivs under augusti-oktober där cirka 424 inventeringsplatser besöks. Under årets inventering görs återbesök på platser som inventerats 2018 och är framslumpade i hela Västerbotten. Varje inventeringspunkt är en bro eller trumma över vattendrag där själva övergången kontrolleras, samt cirka 50 meter uppströms och nedströms på båda sidor av vattendraget.

Under inventeringens gång söker man spillning och spår efter utter och mink. Under inventeringen noteras förekomst av utter, mink och andra djur såsom bisamråtta, bäver, vattensork och hermelin/vessla. Dessutom samlas data om utterns val av föda. Syftet med inventeringen är att följa utbredning och populationsdynamiken av utter och mink.

Kontaktperson:

Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Fladdermusinventering

Inventering av fladdermöss ingår i ett övervakningsprogram för att fastställa vilka arter som finns i länet, deras utbredning och utveckling i länet. Inventeringar sker genom ultraljudinspelning av fladdermössen och inventeringar på natten. Fladdermusinventeringen pågår under juni-september i hela Västerbotten.

Kontaktperson:

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Smågnagarinventering

Under veckorna 26 och 34 genomförs fångstinventeringar av smågnagare, sorkar, lämlar och näbbmöss i Ammarnäs. Fångsterna görs längs med fem fångstlinjer. Smågnagare är en viktig del i näringsväven eftersom de utgör basföda för rovviltet. De har därför en stor betydelse för fjällens ugglor, rovfåglar, och rovdäggdjur och biologisk mångfald.

Smågnagarövervakningen är en viktig indikator för att upptäcka eventuella förändringar av miljön.

Kontaktperson:

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens medarbetare Erik sätter ut fällor i fjällvegetation.

Smågnagarinventering i Ammarnäsfjällen.

Inventering av häckande kustfåglar

Längs Västerbottens kust och skärgårdar inventerar Länsstyrelsen häckande kustfåglar under juni och juli. Inventeringarna ingår i de regionala och nationella programmen för långsiktig övervakning av kustmiljön. I år sker även inventering av storskarv under samma period.

Inventering av häckande fåglar från kust till fjäll

I samverkan med Svensk fågeltaxering (SFT) inventerar Länsstyrelsen häckande fåglar från kust till fjäll. Inventeringarna ingår i den långsiktiga övervakningen av våra häckande fåglar. Inventeringen pågår under maj-juni i hela Västerbotten.

Kontaktperson:

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Inventering av flodpärlmusslor

Den starkt hotade flodpärlmusslan finns i ett 80-tal vattendrag i länet och inventeras årligen inom Länsstyrelsens miljöövervakning. Syftet är att fastställa populationernas status och dess trendutveckling över tid, samt att beskriva livsmiljöerna och deras förändring över tid och för att se eventuell påverkan som kan utgöra ett hot mot flodpärlmusslan och dess fortsatta överlevnad.

Delprogrammet ger också underlag till biologisk uppföljning av genomförda åtgärder som exempelvis kalkning av försurade vattenmiljöer, biotopåterställning av påverkade vattendrag och borttagande av vandringshinder.

Kontaktperson:

Malin Holmgren
malin.holmgren@lansstyrelsen.se

Bottenfaunaprovtagning

Fältarbete med bottenfaunaprovtagning genomförs från och med mitten av maj och pågår fram till mitten av juni. Vi sparkar i kalkade vattendrag enligt metod M42 som en del i kalkeffektuppföljningen. En del lokaler tillhör miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen. Totalt sparkas ungefär 60 lokaler.

Kontaktperson:

Malin Holmgren
malin.holmgren@lansstyrelsen.se

Vattenkemiprovtagning

Provtagning av vattenkemi sker kontinuerligt hela året i ett flertal vattendrag såsom Ånäset, Sävarån och Hörnån. Detta görs som en del i regionala och nationella miljöövervakningsprogram samt för fördjupade studier av vissa utvalda vattendrag.

Som en uppföljning på kalkningsinsatser så sker också en intensiv provtagning i kalkade vatten i Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Dorotea, Vilhelmina samt Åsele kommuner under högflödesperioden. Inom miljöövervakningen provtas även ett litet antal utvalda sjöar vid fyra tillfällen under året.

Kontaktpersoner:

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Darius Stracevisius
darius.stracevisius@lansstyrelsen.se

Elfiske

Första veckan i juli påbörjas elfiskesäsongen som sedan pågår till i början av september. Målsättningen är att hinna elfiska 220 så kallade lokaler, det vill säga specifika platser i vattendrag. De flesta lokaler ingår i kalkeffektuppföljningen och, liksom med bottenfaunaprovtagningen, tillhör en del lokaler miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen.

Kontaktperson:

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Nätfiske

Nätprovfiske bedrivs inom ramen av miljöövervakningsprogrammet och kalkeffektuppföljning med samma metodik. Nät läggs ut på samma platser och samma riktning som tidigare år. Antal nät som läggs ut är beräknat på sjöns yta och djup och ska spridas jämt mellan olika djupintervaller. Fisk mäts och vägs, samt skickas till analys för tungmetaller och miljögifter om sjön som också ingår i miljögiftövervakningsprogrammet. Miljöövervakningssjöar provfiskas vart tredje år medan kalkade sjöar med cirka tio års intervall.

Kontaktperson:

Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Inventering av vägtrummor

Inventering av vägtrummor sker årligen under perioden juni – september. Syftet med inventeringen är att kartlägga vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur. Arbetet sker i samarbete med Trafikverket och i år kommer inventering äga rum i bland annat Bureälven och Mångbyån.

Kontaktperson:

Tommy Vennman
tommy.vennman@lansstyrelsen.se

Aktiviteter inom vattenvård och projekt

Restaurering av vattendrag i Kultsjödalen

I Kultsjödalen genomförs restaurering av flottledspåverkade delar av Marsån, Stalon-, Daina- och Gäddbäcken. Restaureringen ska förbättra livsmiljön och reproduktionsförmågan hos musslan och dess värdfisk - öringen. I sommar kommer manuell restaurering göras i Stalonbäcken och Gäddbäcken, musselinventering i Gäddbäcken samt elfisken i flera bäckar där åtgärder har gjorts tidigare. Som tidigare år kommer det också göras stödåtgärder för musslan i Stalonbäcken och Gäddbäcken. Dessutom blir det uppföljning av musselflytten som gjordes 2021 i Gäddbäcken.

Kontaktperson:

Roger Vallin
roger.vallin@lansstyrelsen.se

Restaurering i Öreälvens avrinningsområde i EU-projektet Ecostreams for LIFE

I länet genomförs vattendragsrestaurering i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms ut till kusten. I år sker arbetet i Ecostreams i Öreälvens huvudfåra samt i Vargån, Tällvattsbäcken, Sörbäcken och Djuptjärnsbäcken. Ecostreams for LIFE är ett länsöverskridande EU-projekt där Länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland samverkar och genomförs mellan åren 2021–2026.

Återställningarna kommer att utföras med hjälp av fyra grävmaskiner placerade i Öreälvens huvudfåra. Nytt för i år är att vi också kommer att använda oss en bandschaktare i Öreälven för att kunna återbörda stora mängder material som rensades under flottledsrensningen. Vi kommer också att fortsätta arbetet i Vargån med en maskin och påbörja arbetet med att återställa Sörbäcken, Djuptjärnsbäcken och Tällvattsbäcken med ytterligare en maskin.

Grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor används för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. Sten och grusmaterial kommer även flyttas med verktyg för hand. Ytterligare en maskin kommer användas för att åtgärda gamla flottningsdammar ur i bruk inom Öreälvens avrinningsområde.

Ett antal vandringshindrande vägtrummor kommer också att åtgärdas. Vägtrummorna byts ut till valvbågar eller träbroar så att vattendraget kan flöda fritt under vägen.

Kontaktpersoner:

Johanna Hägglund
johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Grävmaskin restaurerar ett vattendrag med stenar och kulturvärden.

Restaurering i vattendrag. Foto: Andreas Jonsson

Åtgärdande av dammar och vandringshinder

Länsstyrelsen kommer inom projekten Ecostreams for LIFE och med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten att riva ut ett antal dammar och vandringshinder längs vattendrag under augusti-november. Arbeten kommer ske inom Bjurholm och Lycksele kommuner. Under arbetet med dammarna kommer det finnas grävmaskin på plats. Inför arbetet kommer det ske en del röjning av skog kring dammarna och utkörning av fyllnadsmaterial med hjullastare. Totalt kommer nio dammar i länet att åtgärdas för att undanröja vandringshinder för fisk.

Kontaktperson:

Oscar Lundgren
oscar.lundgren@lansstyrelsen.se

Restaurering av Korvbäcken

Under sommaren kommer Korvbäcken, utanför Bygdsiljum, att restaureras.

Kontaktperson:

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Inventering av Malåns avrinningsområde

Under våren börjar vi med att ta vattenprover på cirka 40 bäckar kring Malå och Norsjö. Under sommaren fortsätter vi med att biotopkartera och elfiska några vattendrag. Vandringshindrande dammar kommer också kulturinventeras och mätas in.

Kontaktperson:

Hilda Brynjarsdotter
hilda.brynjarsdotter@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsens medarbetare My tar vattenprover ur ett dike.

Vattenkemiprovtagning.

Karta över våra fältarbeten

Platserna som anges på kartan är ungefärliga.

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss