Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tusentals hektar unika fjällnaturskogar skyddas i Västerbotten

Flygbild över skog.

Stora områden med fjällnaturskogar får nu ett långsiktigt skydd genom en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Sveaskog. Områden i Sorsele och Storumans kommuner ingår i överenskommelsen.

Fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan är ett unikt ekosystem, inte bara ur ett svenskt perspektiv utan i hela västra Europa. Överenskommelsen innebär att biologiskt mycket värdefulla skogar bevaras för framtida generationer.

Överenskommelsen har stor betydelse eftersom den säkrar skyddet för de här skogarna. Stora, sammanhängande områden med hög biologisk mångfald är numera mycket ovanligt utanför det fjällnära området. Ett långsiktigt skydd skapar även goda möjligheter för renskötsel, turism och friluftsliv, säger Björn Jonsson, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Överenskommelsen har tagits i fram i nära samarbete mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

Kommer att bli naturreservat

Länsstyrelsen Västerbotten kommer inom kort att påbörja processen att bilda naturreservat av områdena i nära dialog med berörda kommuner, samebyar och övriga intressenter.

I årets anslagsfördelning från Naturvårdsverket har Länsstyrelsen fått extra resurser till personal för arbetet med att bilda naturreservat av områdena i överenskommelsen. Därför kommer flera områden att bli beslutade redan under 2023.

Karta över del av Västerbottens län.

Streckade ytor visar områden i Västerbottens län som ingår i överenskommelsen. Gröna ytor är befintliga naturreservat. Klicka för större bild.

Överenskommelse om fjällnaturskogar på Sveaskogs mark

Arealen fjällnära skog som ingår i överenskommelsen är 100 000 hektar för hela landet, det vill säga 1000 km2.

Av de 100 000 hektaren är cirka 48 000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län. I Västerbottens län är det 39 områden som totalt omfattar cirka 20 000 hektar varav 12 500 hektar är produktiv skogsmark.

Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark.

Kontakt