Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Frågor och svar om beslutet att avlägsna byggnader vid Stenträsket, Vindelfjällens naturreservat

Här besvarar vi några vanliga frågor om de olovligt uppförda byggnaderna vid Stenträsket i Storumans kommun.

Vad innebär Länsstyrelsens beslut?

Beslutet innebär att byggnaderna, en fritidsbyggnad och ett utedass, ska tas bort och att platsen där de stått ska städas. Beslutet är förenat med ett vite, ett pengabelopp som ska betalas till staten om åtgärderna inte vidtas.

Beslutet är ett så kallat föreläggande om rättelse som fattats med stöd av miljöbalken.

Länsstyrelsens beslut fattades den 7 oktober 2020 med krav om att åtgärderna skulle genomföras senast den 30 juni 2021. Länsstyrelsens beslut har överklagats och prövats av till Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen.

Den 12 juli 2021 fastställde Mark- och miljööverdomstolen Länsstyrelsens beslut men förlängde tiden för genomförandet av åtgärderna till den 31 januari 2022.

I februari 2023 tog Kronofogdemyndigheten bort byggnaden.

Vad innebär den senaste domen i Hovrätten?

Hovrätten ändrade den 5 september 2023 Lycksele tingsrätts dom från september 2022 då ägaren friades från straff. Hovrätten dömde ägaren för brott mot områdesskyddet.

Varför har Länsstyrelsen fattat beslutet?

Byggnaderna är uppförda i strid med gällande lagstiftning och utan de tillstånd som krävs. Som tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen skyldig att vidta de åtgärder som behövs vid överträdelser mot miljöbalken.

Byggnaderna är uppförda i ett naturreservat där det enligt reservatets föreskrifter är förbjudet att uppföra nya byggnader. De står också inom strandskyddat område där det enligt miljöbalken är förbjudet att uppföra nya byggnader.

Länsstyrelsen kan ge dispens från båda dessa förbud, om det finns särskilda skäl. En sådan ansökan har lämnats in, men tagits tillbaka av den som ansökte.

Byggnaderna är även uppförda utan bygglov. Bygglov hanteras av kommunen.

Varför kan ni inte göra ett undantag i det här fallet?

Länsstyrelsen måste behandla alla lika inför lagen och vi ska vara sakliga och opartiska i vår bedömning.

Vi kan inte göra ett undantag från kravet på prövning och tillstånd i detta fall eftersom vi inte heller skulle göra det i något annat fall.

Kan ni inte avvakta översynen av rennäringslagen innan beslutet fattas?

Som myndighet får Länsstyrelsen bara vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. Det betyder att våra beslut måste fattas med stöd av gällande lag.

Vi är också skyldiga att hantera ett ärende så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts.

Borde inte lagstiftningen ändras?

Riksdag och regering är de lagstiftande organen i Sverige, och det är framförallt politiska beslut som avgör om en lag ska ändras eller inte.

Länsstyrelsens uppdrag är att tillämpa lagar och regler. Som myndighet kan vi inte påverka Sveriges lagar.

Gäller inte urminnes hävd i det här fallet?

Länsstyrelsen som myndighet kan inte bedöma eller avgöra om urminnes hävd föreligger utan det måste prövas civilrättsligt i domstol, vilket inte har gjorts.

Varför har Länsstyrelsen gjort en polisanmälan?

Som tillsynsmyndighet är vi skyldiga att anmäla om det finns misstanke om brott.

Hade byggnaderna fått uppföras på platsen om de uppförts av en medlem i en sameby?

Nej. För fritidsbyggnader finns inga undantag i naturreservatsföreskrifterna eller i strandskyddsbestämmelserna. Dispenser krävs för alla som vill uppföra den här typen byggnader på den aktuella platsen.

Finns det några undantag för medlemmar i samebyar?

I föreskrifterna till Vindelfjällens naturreservat finns undantag som gäller för samebyarnas rätt att bedriva rennäring. Samebyar får uppföra anläggningar som behövs för renskötsel, exempelvis stängsel, hagar och övernattningsbyggnader, så kallade renvaktarstugor.

Dessa byggnader är kopplade till samebyarnas näringsverksamhet. De ska uppföras där de bäst tjänar sitt syfte utifrån rennäringen. Renvaktarstugor är inte fritidsbebyggelse och de ska tas bort när de inte längre tjänar sitt syfte för renskötseln.

Anläggningar och renvaktarstugor är dock inte undantagna strandskyddsbestämmelserna, så exempelvis en renvaktarstuga skulle inte heller få uppföras på den aktuella platsen utan dispens.

Bakgrund

Ärendet har under hela tiden hanterats i en dialog med ägaren. Vi har flera gånger fått önskemål om förlängd tid för att ta bort byggnaden, vilket vi också beviljat.

2011 inkom en anonym anmälan till Länsstyrelsen om en byggnad som uppförts vid Stenträsket. Länsstyrelsen beslutade att byggnaden skulle tas bort eftersom den var olovligt uppförd. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen som fastställde Länsstyrelsens beslut.

2018 tog Kronofogdemyndigheten bort byggnaden.

2020 fick Länsstyrelsen in en anmälan om att byggnaden uppförts på samma plats igen. Länsstyrelsen beslutade på nytt att byggnaden ska tas bort. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och därefter till Mark- och miljööverdomstolen, båda instanserna fastställde Länsstyrelsens beslut.

2022 var Länsstyrelsen på plats vid Stenträsket och konstaterade att byggnaden då stod kvar. Vi gick därför vidare genom att ansöka om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.

2023 i februari tog Kronofogdemyndigheten bort byggnaden.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss