Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anslagen för naturvård minskar kraftigt

Två personer på en träbro i skogsmiljö.

Budgeten för 2023 innebär minskade anslag för skydd av och åtgärder för värdefull natur. I Västerbotten kommer det bland annat att påverka skötseln av skyddade områden och ersättning till markägare för områdesskydd.

Neddragningarna får stora konsekvenser för arbetet med naturvård, biologisk mångfald och friluftsliv. Vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna rejält jämfört med föregående år.

En stor del av anslagen går till konkreta insatser i naturreservat och efter lederna i fjällen. Därför kommer lokala företag och entreprenörer som anlitas av Länsstyrelsen också att påverkas.

Till många jobb har vi anlitat lokal arbetskraft för att exempelvis bygga spänger, vindskydd och broar. Åtgärder som inneburit många arbetstillfällen, något som vi inte har möjlighet att fortsätta med i samma utsträckning som tidigare, säger Björn Jonsson, enhetschef på Naturvårdsenheten.

Exempel på konsekvenser i Västerbotten

  • Mindre uppdrag till entreprenörer, främst på landsbygden, inom skogs- och byggsektorn, detaljhandel och besöksnäring.
  • Mindre utrymme för insatser som ökar människors tillgänglighet till naturreservat och statliga leder i fjällen. Neddragningar för underhåll av anläggningar, skyltning, vandringsleder, vindskydd, stugor med mera.
  • Inga medel för att bekämpa invasiva arter, vilket innebär att en del uppstartade arbeten stoppas.
  • Inga nya lokala naturvårdsprojekt (LONA) beviljas medel. Bara pågående fleråriga projekt får medel. LONA våtmark fortsätter och har beviljats medel för nya projekt.
  • Lägre takt på uppstart av nya reservat och förlängd tid för utbetalning av markersättning till markägare.

Anslag för naturvård i länet

Idag finns en nationalpark och ungefär 400 naturreservat i Västerbotten. Anslaget för åtgärdsarbete i värdefull natur 2023 är cirka 40 miljoner kronor mot cirka 90 miljoner 2022.

Anslaget för skydd av värdefull natur i Västerbotten ligger på cirka 120 miljoner kronor 2023 (utfallet 2022 blev cirka 230 miljoner).

Kontakt