Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet bidrar till ökning av biogas i länets lantbruk

Biogasproduktion är det område som fått mest statligt investeringsstöd på nationell nivå under 2022. Stödet till biogas, som betalas ut via Klimatklivet, uppgick vid årets slut till 1,8 miljoner kronor, en ökning med 80 procent. I Västerbotten har antalet beviljade investeringsstöd till lantbruk ökat under de senaste två åren, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljat under 2022 har 40 procent gått till produktion av biogas. I Västerbotten har 28,5 miljoner av totalt 458 miljoner kronor som beviljats i länet, tilldelats produktion av biogas.

Biogas för elproduktion inom lantbruket står för den största delen av ökningen i Sverige under 2022. 790 miljoner kronor har beviljats i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas. Resterande del av stödet till biogas går till övervägande del till transport och industri där den ersätter fossila bränslen.

Samuel från Byske producerar el och värme från gödsel

En av dem som investerat i biogas är lantbrukaren Samuel Holmberg som driver Brännfors lantbruk i Byske. I november 2022 beviljades han stöd från Klimatklivet för att uppföra en biogasanläggning för att producera el och värme från gödsel. Spillvärmen som genereras kommer att tas tillvara för att värma upp gården och varmvatten. Totalt förväntas åtgärden minska utsläpp med 992 158 kg CO2-ekvivalenter per år.
Det känns bra att gå från en elkonsument till en elproducent och att vara en del i omställningen, säger Samuel Holmberg och fortsätter. Det är bra för miljön och en fördel att gödseln vi använder på åkrarna blir bättre. Den innehåller mer kväve så vi kan minska mängden konstgödsel. Det innebär bra ekonomi för oss och är viktigt att arbeta med mot konsument och för framtida generationer.

Systemet byggs för en framtida utökning mellan 20 – 40 procent. En viktig del i utökningen är marknaden för gas till fordon. Fastigheten ligger nära väg E4 och har därför möjlighet till fordonsgasproduktion mellan de expansiva orterna längs Norrlandskusten.

Det finns många framtida möjligheter, fortsätter Samuel. Dels som energilager, och för att tillverka gas för att egna eller andras fordon ska kunna tanka. Men först ska vi börja med att tillverka el och sälja överskottet. Att minska vår energiförbrukning är något vi alltid arbetar med. Maskinerna blir större och effektivare, men vi ser att de stora kliven kommer att tas framöver nu när teknik blir mer tillgänglig för att gå mot en mer elektrifierad fordonsflotta, avslutar Samuel Holmberg.

Med tanke på omvärldsläget ser vi mycket positivt på att klimatinvesteringar inom lantbruket ökar i Västerbotten. Framför allt är det tre typer av åtgärder som beviljats stöd från Klimatklivet till Västerbottens lantbruk. Det är främst elektrifiering och automatisering av maskiner och processer, men också produktion av biogas och satellitbrunn som minskar transporter och gör det lättare att sprida gödsel under bra förhållanden. Den här typen av investeringar bidrar till att öka försörjningstryggheten och minska beroende av fossila bränslen, säger Jenny Nordén, klimat- och energihandläggare Länsstyrelsen Västerbotten.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 458 miljoner kronor till företag, organisationer och kommuner i Västerbotten, som ansökt om stöd för klimatinvesteringar, fördelat på ungefär 100 beviljade åtgärder. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet.

Kontakt