Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga miljömål uppnås i Västerbotten – men aktiva insatser pågår

Två kvinnliga fältarbetare använder orangea vattenkikare till att inventera flodpärlmusslor i ett vattendrag.

Inventering av flodpärlmusslor.

Varje år gör alla 21 länsstyrelser en miljömålsuppföljning som visar hur det egna länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och vilka åtgärder som genomförts. 2022 års uppföljning visar att det finns en stor vilja att bidra med åtgärder, men takten måste öka för att miljömålen ska kunna nås.

Uppföljningen av 2022 i Västerbotten visar att inget av de tolv miljökvalitetsmål som undersöks på regional nivå kommer nås till år 2030 med dagens pågående insatser och ekonomiska styrmedel. I länet är vi nära att nå miljömålen Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet. Förra året fanns även Storslagen fjällmiljö med där, men i år har bedömningen ändrats från ”nära” till ”nej”. Detta efter att flera av kalfjällets arter är hotade på grund av klimatförändringarnas effekter. Målet Skyddande ozonskikt, som mäts på nationell nivå, är det enda mål som nås i dagsläget.

Blandad utveckling för målen

Utvecklingen de senaste åren visar på en positiv utveckling och samhällsomställning för flera miljömål medan inriktningen för ekosystemtjänster, natur- och kulturmiljön är negativ. Tre av målen har en fortsatt nedåtgående trend; Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. En positiv utveckling syns för målen God bebyggd miljö, Grundvatten av god kvalitet och Levande sjöar och vattendrag, vilket beror på kommunernas goda arbete med en hållbar och god vardagsmiljö, att fler vattenskyddsområden inrättas och revideras samt restaurering av värdefulla vattendrag. För resten av målen är trenden neutral eller oklar.

Många pågående insatser


Länsstyrelsens sammanställning av miljömålsåtgärder i länet visar att många bra insatser görs av kommuner, organisationer, näringsliv, myndigheter och region där samarbete och lokalt engagemang har varit och är en viktig nyckel till framgång. Här är några exempel på positiva insatser för miljön som pågår i länet:

  • Minskat uttag av naturgrus och skydd av dricksvattentäkter för att främja grundvatten av god kvalitet
  • Etablerat arbete mot invasiva arter som är ett hot mot inhemska arter
  • Restaurering av våtmarker, kust- och havsmiljöer samt älvar och vattendrag som är viktiga för biologiska mångfald och bidrar med en rad ekosystemtjänster
  • Projekt som stimulerar cirkulära flöden inom industrin och satsningar på att minska utsläppen från transporter i form av fler snabbladdningsstationer både för personbilar och tunga transporter, byggande av Norrbotniabanan och cykelfrämjande insatser i flera kommuner.

Takten måste öka

Trots många positiva insatser har Västerbotten, precis som övriga delar i Sverige, långt kvar till att nå de flesta av miljömålen. Fler insatser krävs för att undvika och kompensera skador på miljön, och tid till naturens återhämtning. Åtgärdstakten måste öka och fler behöver göra mer i omställningen till ett hållbart samhälle och för att vi ska kunna nå miljömålen i Västerbotten.

Västerbottens uppföljning av miljömålen hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål Länk till annan webbplats.

Illustrationer över Sveriges 16 miljömål.

Sveriges miljömål. Illustration: Tobias Flygar

Kontakt