Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Johanna är en del av Västerbottens beredskap

Johanna Wadstein

Johanna Wadstein är en del av Västerbottens beredskap

Hur hänger exploatering av jordbruksmark och beredskap ihop? Johanna Wadstein arbetar med att vägleda kommuner och myndigheter i fysisk planering och bidrar till att stärka länets beredskap.

Målet är att öka den totala livsmedelsproduktionen i Sverige, enligt den nationella livsmedelsstrategin. Att öka länets livsmedelsproduktion värnar vår försörjningsförmåga, våra lokala producenter och ett levande och öppet landskap. Där är kommunernas fysiska planering, som i stor utsträckning avgör hur mycket jordbruksmark som exploateras, en viktig del.

Johanna Wadstein är samhällsplanerare på Länsstyrelsen. Hon arbetar bland annat med att vägleda kommuner och andra aktörer i fysisk planering. Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Det är vid ytterst få tillfällen som jordbruksmark får bebyggas och det måste, i de fallen, motiveras väl. Lagstiftningen syftar till att säkerställa att inte kortsiktiga ekonomiska motiv går före den långsiktiga hushållningen med jordbruksmarken, förklarar Johanna Wadstein.

Varför är jordbruksmarken viktig att värna om och hur hänger det ihop med beredskap?

Brukningsvärd jordbruksmark är, i korthet, mark som har brukats och är väl lämpad för jordbruksproduktion, även om den för närvarande inte brukas aktivt.

Jordbruksmark är en begränsad naturresurs som är central för vår livsmedelsförsörjning, både nu och i en framtid med ett varmare klimat. Vi vet inte vilken mark vi kommer att behöva i framtiden. Därför är det viktigt att värna om all jordbruksmark och inte bara den vi behöver just idag. Igenväxningen av jordbruksmark är ett stort problem, men det är lättare att återta den mark som är igenväxt än den som är bebyggd eller asfalterad, säger Johanna Wadstein.

Hur bidrar ditt arbete till att stärka Västerbottens beredskap?

Johanna har varit med och tagit fram en vägledning för jordbruksmark i fysisk planering Länk till annan webbplats. för att hjälpa kommuner att tillämpa lagar och rättspraxis i praktiken.

Vägledningen är till för att göra det enklare att förstå och tillämpa miljöbalkens bestämmelser om jordbruksmark. Vår ambition är att det ska leda till en planering i länet som säkerställer att jordbruksmarken kan förse oss med livsmedel och andra ekosystemtjänster under en lång tid framöver, säger Johanna Wadstein.

Om Krisberedskapsveckan

Under Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober lyfter vi fram tre medarbetare på Länsstyrelsen som arbetar med olika frågor med koppling till beredskap.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som genomförs vecka 39 för att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan.

Kontakt