Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärdsprogrammet är ett kraftfullt verktyg för bättre vatten

Tåg som åker över en tågbro.

Foto: Jonas Gunnarsson

Bättre skydd av dricksvatten, mindre påverkan från miljögifter, och förbättrat arbete mot försurning och övergödning i vattendistriktet. Det, bland annat, ska Vattenmyndighetens nya åtgärdsprogram för vatten leda till.
Det är viktigt att vi nu gemensamt tar nästa steg i arbetet för att förbättra Sveriges vatten. Det behövs ett samlat grepp i åtgärdsarbetet för att uppnå långsiktigt hållbara vattenmiljöer, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt.

Vart sjätte år tar Sveriges fem vattenmyndigheter fram ett åtgärdsprogram Länk till annan webbplats. för respektive vattendistrikt. Efter ett halvårslångt samråd där ungefär 800 instanser har lämnat synpunkter är programmet nu fastställt och ska gälla till år 2027.

Vattenmyndigheternas uppdrag innebär att väga olika samhällsintressen mot varandra och ta hänsyn till många olika aspekter. Målet är att uppnå en god vattenkvalitet. Där till exempel livsmedelsproduktion, industriell utveckling och elförsörjning måste få utvecklas och fungera, säger Johanna Söderasp.

Fastställda utan ändring

Under samrådet begärde Havs- och vattenmyndigheten att regeringen skulle pröva om åtgärdsprogrammet innehöll avvikelser från lagkraven. Regeringen beslutade att granska programmet och när granskning var slutförd fick vattenmyndigheterna uppdraget att fastställa åtgärdsprogrammet utan ändringar. Något som vattendelegationerna, vattenmyndigheternas beslutande organ, nu har gjort. Åtgärdsprogrammet ska ge ett helhetsperspektiv och vara ett övergripande planeringsdokument som ska ligga till grund för statliga och kommunala myndigheters vidare överväganden och tillämpning av olika styrmedel, som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna Länk till annan webbplats..

Med utgångspunkt från ett stort och gediget underlag har vattendelegationerna nu beslutat om ett väl avvägt åtgärdsprogram som ska ligga till grund för de närmaste årens åtgärdsarbete. Enligt miljöbalken är det myndigheter och kommuner som ansvarar för att åtgärderna blir genomförda, säger Johanna Söderasp.

Förutom åtgärdsprogrammet har vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt beslutat om Förvaltningsplan för vatten 2022–2027 Länk till annan webbplats.. Förvaltningsplanen omfattades formellt inte av regeringens prövning men på grund av den starka koppling till åtgärdsprogrammet är den fastställ först nu.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Länk till annan webbplats. innehåller 59 åtgärder och har utarbetats av Sveriges fem regionala Vattenmyndigheter. Åtgärderna är av administrativ karaktär och riktar sig till svenska kommuner, länsstyrelser och centrala myndigheter. Genom till exempel tillsyn ska programmet verka för att verksamhetsutövare gör fysiska åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.

Kontakt