Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Koldioxidbudget 2022: Utsläpp måste minska snabbare för att minska klimatpåverkan

Koldioxidbudgeten visar att vi måste minska utsläppen i en större takt än vad som tidigare gjorts, och med hjälp av stora utsläppsminskande åtgärder i direkt närtid.

Länsstyrelsen Västerbotten har i uppdrag från regeringen ansvaret att samordna och leda länets arbete med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Som en del av uppdraget kan Länsstyrelsen nu presentera en uppdaterad koldioxidbudget för länet.

Västerbotten har 7,8 miljoner ton fossil koldioxid kvar att släppa ut från och med 2022 om utsläppen ska begränsas i enlighet med Parisavtalet. Om utsläppen ligger kvar på samma nivå som 2019 är länets budget förbrukad inom 7 år.

I Västerbotten är de sektorer som genererar de största utsläppen transporter, industri och arbetsmaskiner. Om Västerbotten ska klara sin del i att hålla den globala temperaturökningen till max två grader behöver dock alla sektorer stärka arbetet med att minska utsläppen, vilket främst sker genom energikonverteringar, effektiviseringar och innovationer. Om koldioxidutsläppen ska fasas ut innan koldioxidbudgeten tar slut krävs en procentuell minskning om 12 procent per år med start 2022. Om utsläppen ligger kvar på samma nivå som 2019, är länets budget förbrukad inom 7 år.

- Den gröna omställningen genomförs i detta nu i norra Sverige i och med stora investeringar inom energi- och industrisektorn. Koldioxidbudgeten visar att vi behöver öka takten och ställa om på alla nivåer i samhället. Vi behöver gå från globala system till mer lokala och regionala när det gäller energi- och matproduktion, men även för att skapa ett hållbart byggande och hållbara transporter. Förutsättningarna för att vi ska kunna minska utsläppen i den takt som behövs enligt Parisavtalet är gynnsamma i Västerbotten, inte minst på grund av det innovationsdriv som finns i vårt län och det engagemang som finns hos västerbottningarna, och myndigheter, företag och universitet i vårt län, säger Helen Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Nytt verktyg som visualiserar behovet av omställning

Kopplat till den nya koldioxidbudgeten lanseras den nya tjänsten Climate Visualizer, ett digitalt verktyg som på ett enkelt sätt visar fakta och siffror kring budgeten och hur det går för Västerbottens län i omställningen. Syftet är att öka förståelsen för klimatet och behovet av omställning. Verktyget kommer att vara tillgängligt för alla.

Vad är en koldioxidbudget?

Globala koldioxidbudgetar finns på global, nationell, och lokal nivå, och definieras av en vetenskapligt uträknad total mängd koldioxid som maximalt får förbrukas för att den globala temperaturökningen ska hållas inom 2 grader med en beräknad sannolikhet på 83 procent.

Sveriges nationella koldioxidbudget fördelas mellan länen baserat på utsläppsstatistik från Nationella emissionsdatabasen. I budgeten ingår territoriella utsläpp inom Västerbottens geografiska gränser. Undantaget är utsläpp från Rönnskärsverken, konsumtionsrelaterade utsläpp, samt biogena utsläpp från skog och mark.

Kontakt