Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har beslutat om 2022 års licensjakt efter älg

Älg som går på en åker.

Älgjakten börjar den 1 september och målsättningen är att 11 704 älgar ska fällas i Västerbotten 2022. Det enligt planerna för länets fem älgförvaltningsområden.

Länets älgstam har en tydligt minskande trend sedan 2017, vilket ligger i linje med de målsättningar som finns. Därför är avskjutningen något lägre i år jämfört med föregående år. I vissa delar av länet syftar avskjutningen fortfarande till en minskning av älgstammen och i andra delar ska avskjutningen balansera stammen.

Färre älgar i länet

De senaste beräkningarna visar att det finns cirka 29 700 älgar inför höstens jakt, vilket kan jämföras med de över 40 000 älgar som fanns en stor del av 2010-talet. Att jägare upplevt en minskning av älgtillgången och svårigheter att nå upp till avskjutningsmål är alltså inte förvånande.

Om höstens avskjutning uppnås kommer vi sannolikt att nå målet för älgstammens storlek i länet vintertid. Det innebär att älgförvaltningen tagit ett steg i rätt riktning och är något vi i Västerbotten ska vara stolta över.

Mål om att minska skador på skog och få ner antalet olyckor

Anledningen till att älgstammen ska minskas och sedan balanseras är i korthet att vi vill uppnå en bättre jämvikt mellan stammens storlek och betestillgången på vintern. Förhoppningen är att skadorna i skogen ska hamna på acceptabla nivåer. Det finns även en målsättning att minska antalet trafikolyckor med älg, men för att lyckas med det kommer det att krävas fler insatser utöver att bara minska antalet älgar.

Vi arbetar även mot mål som handlar om att hålla en hög kvalitet på älgstammen. Den påverkas bland annat av fördelningen mellan tjurar och hondjur, andelen äldre och produktiva djur samt produktionen av kalv med höga kalvvikter.

Flest älgar ska fällas i skötselområden

Tilldelningen till licensområden är på 3 227 älgar, det motsvarar något färre älgar än förra året. De övriga älgarna är planerade att fällas inom länets 53 älgskötselområden. Merparten av älgarna kommer alltså att fällas inom skötselområden.

Tider för älgjakt i Västerbotten 2022–2023

Älgskötselområden och licensområden

1 september–25 september 2022

10 oktober 2022–31 januari 2023

Kalvjaktsområden, hela länet

1–5 september 2022 (fem dagar). Gäller ej registrerad mark.

Kontakt