Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd beviljat enligt Natura 2000 bestämmelserna för gruvverksamhet i Vilhelmina kommun

Länsstyrelsen har beviljat tillstånd enligt Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun.

Västerbottens länsvapen.

Beslutet är det första steget i prövningen av möjligheterna att öppna en gruva. Beslutet innebär att Länsstyrelsen anser att företaget Vilhelmina Mineral AB visat att de kan bedriva en verksamhet utan att på ett otillåtet sätt påverka Natura 2000 områdena.

Den planerade verksamheten kommer att bestå av två parallellt drivna underjordsgruvor. Gruvdriften kommer att ske som en sammanhängande verksamhet med delvis gemensam infrastruktur och transporter. Bolaget planerar en total årlig brytning av cirka 300 000 ton malm i Stekenjokk och Levi under vintertid från november eller december till april eller maj.

Länsstyrelsen bedömer att gruvverksamhetens markanspråk kommer att begränsas till mark som redan är ianspråktagen. Inget markanspråk kommer att ske inom Natura 2000-området. Beslutet förenas med villkor för att säkerställa att ingen miljökvalitetsnorm för luft eller vatten kommer att försämras som följd av verksamheten.

Detta beslut ger inte bolaget rätten att utföra några åtgärder men det är det första steget i prövningen av en gruvverksamhet. Nästa steg blir att verksamhetens påverkan på andra riksintressen så som rennäring ska bedömas i en så kallad bearbetningskoncession och där efter kan verksamheten söka miljötillstånd enligt miljöbalken, säger Magnus Langendoen enhetschef Miljöenheten, Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt