Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens fältarbeten i Västerbotten i sommar

Två kvinnor står i en bäck och elfiskar.

I sommar genomför Länsstyrelsen en mängd olika fältarbeten ute i länet. Här får du veta var vi finns och vad för arbeten som sker.

I sommar hittar du flera av Länsstyrelsens verksamheter ute i fält. Det handlar bland annat om inventering av olika arter, provtagningar samt projekt för att återställa vattenmiljöer. Här presenterar vi ett axplock!

Varje sommar och fram till hösten har Länsstyrelsen många anställda ute i skog och mark för olika sorters fältarbeten. Det rör sig om inventering av olika växter och djurarter, restaureringar och underhållsarbete, återställning av naturmiljöer till provtagningar och olika undersökningar.

Insatserna fungerar bland annat som underlag för miljöövervakning och vattenförvaltning eller för att beskriva miljötillståndet och för att följa arters och naturmiljöers förändringar över tid.

"En ny omfattande fältsäsong närmar sig. Precis som tidigare år anställer vi ett stort antal säsongsarbetare som ska jobba med att följa upp länets miljötillstånd. Detta gör vi genom olika typer av inventeringar. Vi ska också genomföra en rad konkreta miljöåtgärder, bland annat restaurera delar av Öreälven i det EU-finansierade projektet Ecostreams", säger Roger Vallin, biträdande enhetschef på Miljöanalysenheten

Här listas ett urval av de fältaktiviteter som kommer pågå under sommaren:

Inventering av fjällvegetation

Länsstyrelsen inventerar växter på fem höga fjälltoppar i Västerbotten för att följa effekter av ett förändrat klimat. På hög höjd lever många arter på eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tydliga förändringar. Varje år inventeras ett av fjällen och i år är det dags för Gajsatje vid Ammarnäs. Vi återkommer vart femte år till samma provytor och samlar bland annat in information om vilka arter som växer där och hur stor del av ytan de växer på.

Kontaktperson

Lotta Ström
lotta.strom@lansstyrelsen.se

Utterinventering

Årliga inventeringar bedrivs under augusti-oktober där fyra inventeringsplatser besöks. Under årets inventering görs återbesök på platser som inventerats 2017 och är framslumpade i hela Västerbotten. Varje inventeringspunkt är en bro eller trumma över vattendrag där själva övergången kontrolleras, samt cirka 50 meter uppströms och nedströms på båda sidor av vattendraget.

Under inventeringens gång söker man spillning och spår efter utter och mink. Under inventeringen noteras förekomst av utter, mink och andra djur såsom bisamråtta, bäver, vattensork och hermelin/vessla. Dessutom samlas data om utterns val av föda. Syftet med inventeringen är att följa utbredning och populationsdynamiken av utter och mink.

Kontaktperson

Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Fladdermusinventering

Inventering av fladdermöss ingår i ett övervakningsprogram för att fastställa vilka arter som finns i länet, deras utbredning och utveckling i länet. Inventeringar sker genom ultraljudinspelning av fladdermössen och inventeringar på natten. Fladdermusinventeringen pågår under juni-september i hela Västerbotten.

Kontaktpersoner

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Smågnagarinventering

Under veckorna 26 och 34 genomförs fångstinventeringar av smågnagare, sorkar, lämlar och näbbmöss i Ammarnäs. Fångsterna görs längs med fem fångstlinjer. Smågnagare är en viktig del i näringsväven eftersom de utgör basföda för rovviltet. De har därför en stor betydelse för fjällens ugglor, rovfåglar, och rovdäggdjur och biologisk mångfald.

Smågnagarövervakningen är en viktig indikator för att upptäcka eventuella förändringar av miljön.

Kontaktperson

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens medarbetare Erik sätter ut fällor i fjällvegetation.

Smågnagarinventering i Ammarnäsfjällen.

Inventering av häckande kustfåglar

Längs Västerbottens kust och skärgårdar inventerar Länsstyrelsen häckande kustfåglar under juni och juli. Inventeringarna ingår i de regionala och nationella programmen för långsiktig övervakning av kustmiljön. I år sker även inventering av storskarv under samma period.

Inventering av häckande fåglar från kust till fjäll

I samverkan med Svensk fågeltaxering (SFT) inventerar Länsstyrelsen häckande fåglar från kust till fjäll. Inventeringarna ingår i den långsiktiga övervakningen av våra häckande fåglar. Inventeringen pågår under maj-juni i hela Västerbotten.

Kontaktperson

Erik Owusu-Ansah
Erik.Owusu-Ansah@lansstyrelsen.se

Restaurering av vattendrag i Kultsjödalen

I Kultsjödalen genomförs restaurering av flottledspåverkade delar av Marsån, Stalon-, Daina- och Gäddbäcken. Restaureringen ska förbättra livsmiljön och reproduktionsförmågan hos musslan och dess värdfisk - öringen. I sommar kommer manuell restaurering göras i Stalonbäcken och Gäddbäcken, musselinventering i Gäddbäcken samt elfisken i flera bäckar där åtgärder har gjorts tidigare. Som tidigare år kommer det också göras stödåtgärder för musslan i Stalonbäcken och Gäddbäcken. Dessutom blir det uppföljning av musselflytten som gjordes 2021 i Gäddbäcken.

Kontaktperson

Magnus Lindberg
magnus.lindberg@lansstyrelsen.se

Restaurering i Öreälvens avrinningsområde i EU-projektet Ecostreams for LIFE

Länsstyrelserna i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland kommer mellan år 2021-2026 att genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. I länet genomförs restaureringsåtgärder i Öreälven med flera biflöden från Storforsen ovanför Örträsk och nedströms ut till kusten. I år sker arbetet i Ecostreams i Öreälvens huvudfåra samt i Vargån.

Återställningarna kommer att utföras med hjälp av två grävmaskiner placerade i Öreälvens huvudfåra och två i Vargån. Grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor används för att öppna upp avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar samt för att återföra stenar, block och grusmassor till vattendraget som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporten. Sten och grusmaterial kommer även flyttas med verktyg för hand. Ytterligare en maskin kommer användas för att åtgärda gamla flottningsdammar ur i bruk inom Öreälvens avrinningsområde.

Ett antal vandringshindrande vägtrummor kommer också att åtgärdas. Vägtrummorna byts ut till valvbågar eller träbroar så att vattendraget kan flöda fritt under vägen.

Kontaktperson

Johanna Hägglund
johanna.hagglund@lansstyrelsen.se

Grävmaskin restaurerar ett vattendrag med stenar och kulturvärden.

Restaurering i vattendrag. Foto: Andreas Jonsson

Restaurering av vattendrag i Samverkansprojekt Rickleån

Samverkansprojekt Rickleån börjar nå sitt slut. I sommar kommer det att slutföras kartering i Korvbäcken och några dammar i avrinningsområdets övre delar kommer att åtgärdas. I Risån kommer Skellefteå kommun att restaurera de sista kvarvarande sträckorna. I de sedan tidigare restaurerade sträckorna i Rickleåns huvudfåra kommer Robertsfors kommun att, med hjälp av helikopter, flyga ut lekgrus.

Kontaktperson

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Åtgärdande av dammar och vandringshinder

Länsstyrelsen kommer inom projekten Samverkansprojekt Rickleån, Ecostreams for LIFE och med finansiering av Havs- och vattenmyndigheten att riva ut ett antal dammar och vandringshinder längs vattendrag under augusti-november. Arbeten kommer ske inom Bjurholm, Lycksele och Norsjö kommuner. Under arbetet med dammarna kommer det finnas grävmaskin på plats. Inför arbetet kommer det ske en del röjning av skog kring dammarna och utkörning av fyllnadsmaterial med hjullastare.

Kontaktperson

Linus Jonsson
linus.jonsson@lansstyrelsen.se

Dykinventering

Dykinventering kommer ske inom Ecostreams och Rickleå-projektet i Öreälven, Malån och Rickleån. Syftet är att kartlägga förekomst av den hotade arten flodpärlmussla.

Kontaktperson

Tommy Vennman
Tommy.Vennman@lansstyrelsen.se

Inventering av Malåns avrinningsområde

Under våren börjar vi med att ta vattenprover på cirka 40 bäckar kring Malå och Norsjö. Under sommaren fortsätter vi med att biotopkartera och elfiska några vattendrag. Vandringshindrande dammar kommer också kulturinventeras och mätas in.

Kontaktperson

Mattias Sundqvist
mattias.sundqvist@lansstyrelsen.se

Inventering av flodpärlmusslor

Den starkt hotade flodpärlmusslan finns i ett 70-tal vattendrag i länet och inventeras årligen inom Länsstyrelsens miljöövervakning. Syftet är att fastställa populationernas status och dess trendutveckling över tid, samt att beskriva livsmiljöerna och deras förändring över tid och för att se eventuell påverkan som kan utgöra ett hot mot flodpärlmusslan och dess fortsatta överlevnad.

Delprogrammet ger också underlag till biologisk uppföljning av genomförda åtgärder som exempelvis kalkning av försurade vattenmiljöer, biotopåterställning av påverkade vattendrag och borttagande av vandringshinder.

Kontaktperson

Tobias Österberg
tobias.osterberg@lansstyrelsen.se

Bottenfaunaprovtagning

Fältarbete med bottenfaunaprovtagning genomförs från och med mitten av maj och pågår fram till mitten av juni. Vi sparkar i kalkade vattendrag enligt metod M42 som en del i kalkeffektuppföljningen. En del lokaler tillhör miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen. Totalt sparkas ungefär 60 lokaler.

Kontaktperson

Tobias Österberg
tobias.osterberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens medarbetare My tar vattenprover ur ett dike.

Vattenkemiprovtagning.

Vattenkemiprovtagning

Provtagning av vattenkemi sker kontinuerligt hela året i ett flertal vattendrag såsom Ånäset, Sävarån och Hörnån. Detta görs som en del i regionala och nationella miljöövervakningsprogram samt för fördjupade studier av vissa utvalda vattendrag.

Som en uppföljning på kalkningsinsatser så sker också en intensiv provtagning i kalkade vatten i Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Skellefteå, Dorotea, Vilhelmina samt Åsele kommuner under högflödesperioden. Inom miljöövervakningen provtas även ett litet antal utvalda sjöar vid fyra tillfällen under året.

Kontaktpersoner

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Darius Stracevisius
darius.stracevisius@lansstyrelsen.se

Elfiske

Första veckan i juli påbörjas elfiskesäsongen som sedan pågår till i början av september. Målsättningen är att hinna elfiska 220 så kallade lokaler, det vill säga specifika platser i vattendrag. De flesta lokaler ingår i kalkeffektuppföljningen och, liksom med bottenfaunaprovtagningen, tillhör en del lokaler miljöövervakningsprogrammet samtidigt som de är referens till kalkeffektuppföljningen.

Kontaktperson

Mats Norberg
mats.norberg@lansstyrelsen.se

Nätfiske

Nätprovfiske bedrivs inom ramen av miljöövervakningsprogrammet och kalkeffektuppföljning med samma metodik. Nät läggs ut på samma platser och samma riktning som tidigare år. Antal nät som läggs ut är beräknat på sjöns yta och djup och ska spridas jämt mellan olika djupintervaller. Fisk mäts och vägs, samt skickas till analys för tungmetaller och miljögifter om sjön som också ingår i miljögiftövervakningsprogrammet. Miljöövervakningssjöar provfiskas vart tredje år medan kalkade sjöar med cirka tio års intervall.

Kontaktperson

Darius Strasevicius
darius.strasevicius@lansstyrelsen.se

Karta över våra fältarbeten

Platserna som anges på kartan är ungefärliga.

Kontakt