Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för stöd till publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i Västerbotten

EU-kommissionen har infört nya regler om investeringsstöd till publik laddinfrastruktur för allmänheten. Förändringarna stärker Klimatklivets möjligheter att ge stöd till en tät och robust infrastruktur i hela landet. De innebär också att ansökningsprocessen görs om till ett anbudsförfarande.

De nya EU-reglerna om hur medlemsstater får ge investeringsstöd till publik ladd- och vätgasinfrastruktur (artikel 36a förordning nr 651/2014) påverkar bland annat Klimatklivet som är Sveriges främsta investeringsstöd för laddinfrastruktur.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas idag, men som hittills byggts i för låg takt är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

I Västerbotten ser vi att laddinfrastrukturen byggs ut allt eftersom, men inte i den takt som motsvarar behovet från de som färdas på länets vägar i laddbara fordon. Förändringen i Klimatklivet ger större möjligheter till att förtäta laddinfrastrukturen där laddmöjligheter saknas eller behöver utökas, såväl inom tätorter, längs trafikerade stråk och vid besöksmål, säger Jenny Nordén, ansvarig för Klimatklivet hos Länsstyrelsen Västerbotten.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

Ny ansökningsprocess

En följd av regelförändringarna är att Naturvårdsverket ändrar ansökningsprocessen. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Varje utlysningsomgång kommer att föregås av ett offentligt skriftligt samrådsförfarande som riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur. Samrådshandlingarna består av kartunderlag, förslag till utlysningskriterier samt frågeformulär, och finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västerbottens webbplats under perioden 11–28 april.

Planerad anbudsperiod för utlysningen är 23 maj–7 juni, vilket skiljer sig från ordinarie ansökningsperiod inom Klimatklivet.

Kontakt