Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen får i uppdrag att stödja lokalt och regionalt folkhälsoarbete

Västerbottens länsvapen.

Regeringen har beslutet att ge landets länsstyrelser i uppdrag att tillsammans med Folkhälsomyndigheten stödja implementeringen av den nationella folkhälsopolitiken.

Uppdraget bygger på de resultat som framkommit inom ramen för de två pilotprojekt som genomförts av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västerbotten. Delar av folkhälsoarbetet faller inom ramen för regionernas hälso- och sjukvård eller regionala utvecklingsansvar. Det är därför av stor betydelse att arbetet koordineras på regional nivå.

Det är mycket glädjande att länsstyrelserna får ett samordnade folkhälsouppdrag. Länsstyrelsen har en regional samordnande kraft och är en viktig länk till den nationella politiken. Folkhälsoarbetet konkretiserar och realiserar också många av målsättningarna inom ramen för det gemensamma arbetet med Agenda 2030, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Erfarenheterna från pandemin har satt ljuset på en ökande ojämlikhet i hälsa och livsvillkor. För att utjämna skillnader i hälsa och för att förbättra befolkningens hälsa i sin helhet behövs ett utvecklat, långsiktigt och tvärsektoriellt folkhälsoarbete. Utgångspunkten i arbetet ska vara de resultat som framkommit inom ramen för de två pilotprojekt som avrapporterats av Länsstyrelsen i Stockholm och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Uppdraget innebär bland annat att länsstyrelserna utifrån sina regionala och lokala förutsättningar och behov ska utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal nivå inom stödstrukturen för statligt folkhälsoarbete. Länsstyrelserna ska också stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom folkhälsoområdet och bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att främja hälsa, förbygga ohälsa och jämna ut hälsoskillnader.

Vår uppgift blir att fortsätta bidra till att stärka och utveckla det goda folkhälsoarbetet som redan pågår i länet. Det gör vi till exempel via samarbetet med Forum för Folkhälsa i Västerbotten som är ett nav för länets folkhälsoarbete, säger Lisa Harryson, Folkhälsostrateg vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt