Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora naturreservat på gång i Västerbottens fjällnära skogar

Skogslandskap som saknar motstycke i Europa skyddas nu för framtiden, samtidigt som markägarna ersätts ekonomiskt. Det är resultatet av en samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och tre allmänningsskogar i Västerbottens län.

De fjällnära skogarna har ofta så höga naturvärden att det är mycket svårt att få tillstånd för avverkning i dem enligt Skogsvårdslagen. Under 2021 inledde därför allmänningsskogarna och myndigheterna en konstruktiv och bra dialog om att istället skapa ett varaktigt skydd för områdena i form av naturreservat. Det resulterade i en förhandlad lösning där man enats om områdenas avgränsning och ersättningsnivåer.

– Det här är ett nytt sätt att jobba mellan myndigheterna. Det har gett oss möjlighet att ta ett samlat grepp kring skydd och ersättning för fjällnära skog, säger Claes Svedlindh, avdelningschef för naturavdelningen på Naturvårdsverket.

– Genom att kombinera Skogsstyrelsens ersättning vid nekad avverkning med Naturvårdsverkets ersättning vid bildande av naturreservat får dessa fjällnära skogar nu ett långsiktigt skydd och skogsägaren får tydliga spelregler för sitt brukande. Det hade inte varit fallet om bara intrångsersättning vid avslagsbeslut betalats ut, säger Staffan Norin, regionchef på Skogsstyrelsen.

Förhandlad lösning om skydd och ersättning

Allmänningsskogarna får sammanlagt drygt 400 miljoner kronor i ersättning. Delägarna har kvar äganderätten för områdena som nu blir naturreservat och rättigheterna till jakt och fiske påverkas inte.

– Vi är nöjda med uppgörelserna som innebär att skogsägarna ersätts fullt ut för den skog som inte får avverkas, säger Anders Pettersson, förvaltare för Tärna-Stensele och Sorsele Övre allmänningsskogar.

För områdena i Sorsele har stämmobeslutet om reservatsbildning överklagats. Där inväntar man att beslutet vinner laga kraft innan avtal kan tecknas och full ersättning betalas ut.

Mer resurser krävs för långsiktiga lösningar

Uppgörelserna om de kommande naturreservaten berör en mindre del av alla värdefulla skogslandskap som finns längs den svenska fjällkedjan.

– Om problemet med nekade avverkningar ska få en långsiktig lösning krävs ytterligare resurser i form av pengar och ersättningsmark till berörda skogsägare, säger Anders Pettersson.

Under 2022 kommer dialogen om eventuellt skydd av ytterligare områden i Västerbotten att fortsätta. Det finns även ett intresse från flera av allmänningsskogarna att jobba med utveckling och förvaltning av de blivande naturreservaten.

– Det kan till exempel handla om underhåll av friluftslivsanläggningar och skötselåtgärder i naturreservaten i samverkan med Länsstyrelsen, säger Fredrik Jonsson, Vilhelmina Övre Allmänningsskog.

– Arbetsmodellen där myndigheter och allmänningsskogar samverkar har gett goda resultat och kan komma att användas för fler områden i de fjällnära skogarna, säger Björn Jonsson, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Västerbotten.

Unika skogar

Sveriges fjällnära skogslandskap består till betydande del av naturskogar och urskogsartade skogar med hög biologisk mångfald. Stora, sammanhängande områden med hög biologisk mångfald är numera mycket ovanligt. Skogarna fungerar som spridningslänkar för många djur- och växtarter. Att arter kan sprida sig i landskapet är avgörande för att de ska kunna överleva på lång sikt.

Karta över områdena som kommer att bli naturreservat.

Streckade ytor visar de aktuella områdena som skyddas som naturreservat. Blå ytor visar befintliga naturreservat.

Sorsele Övre Allmänning

  • Groddnaliden-Stabburträsk
  • Stor Lairo syd
  • Stor-Lairomyran och Björnmyran

Tärna-Stensele Allmänning

  • Ryfjället (delen Järvsjön)
  • Daikanberget

Vilhelmina Övre Allmänning

  • Njakafjäll utökning
  • Vännåt
  • Dalsån
  • Skansnäsån

Total areal

23 500 hektar, varav 14 200 hektar produktiv skogsmark.

Kontakt

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Anders Pettersson
Västerbottens Allmänningsförbund
070-567 78 67
anders.pettersson@allmskog-ac.nu

Staffan Norin
Regionchef
Skogsstyrelsen
090-15 83 36
staffan.norin@skogsstyrelsen.se

Claes Svedlindh
Avdelningschef naturavdelningen
Naturvårdsverket
010-698 14 99
claes.svedlindh@naturvardsverket.se

Erik Norgren
Handläggare för ersättningsfrågor på fastighetsenheten
Naturvårdsverket
010-698 12 96
erik.norgren@naturvardsverket.se

Emma Johansson
Kommunikatör
Länsstyrelsen Västerbotten
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt