Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av omvärldsläget

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina följer Länsstyrelsen utvecklingen av säkerhetsläget med särskilt fokus på hur den kan påverka Västerbottens län. Vi samverkar med länets aktörer regelbundet.

Sverige är ett självständigt land och beslutar om sin egen säkerhetspolitik. Rysslands aggressiva agerande påverkar Europas, och därmed Sveriges, säkerhet över tid. Vi ska enskilt och tillsammans värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Sverige utsätts ständigt för påverkan som utmanar vår demokrati. Påverkan som kan ha som syfte att undergräva våra värderingar, skapa misstänksamhet och splittra oss. Att hålla sig välinformerad, vara källkritisk och visa omtanke är en viktig del av vår motståndskraft. Det är alltid bra att se över sin egen beredskap för oväntade händelser, men preppa solidariskt.

Det här gör Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på den regionala nivån och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet.

Länsstyrelsen arbetar för att skapa sig en bild av hur händelseutvecklingen kan påverka Västerbotten på kort och lång sikt.

Civilt försvar

Krisberedskap

Uppdrag om lägesbilder och samordna informationsinhämtning

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att ta in lägesbilder från kommunerna och regionerna med anledning av den ryska invasionen av Ukraina och den påverkan invasionen får på det svenska samhället.

Länsstyrelsernas lägesbilder ska redovisa effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet, inklusive migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i länet. Lägesbilderna ska även innehålla en redovisning av behovet av eventuella åtgärder för att hantera konsekvenserna av den säkerhetspolitiska utvecklingen.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och sammanställa lägesbilderna och lämna in underlaget till regeringskansliet. I uppdraget ingår att länsstyrelserna även ska samordna informationsinhämtning från kommuner och regioner som andra statliga myndigheter genomför med anledning av omvärldsläget. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Uppdrag till länsstyrelserna att inventera förekomsten av befintliga platser för tillfälliga boenden

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Det kan till exempel vara lägenheter, vandrarhem, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler som kan iordningställas för tillfälliga boenden. Inventeringen ska ske i nära dialog med kommuner, regioner och andra berörda aktörer. Uppdraget redovisas till Migrationsverket och Regeringskansliet 25 mars 2022. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Kontakt