Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Infrastrukturen i Västerbotten måste byggas ut snabbare

Det går för sakta att bygga ut den infrastruktur som behövs för att möta industriutvecklingen, befolkningstillväxten, och regeringens intentioner för Västerbotten och Sverige.

Det är en av slutsatserna i Länsstyrelsens yttrande över Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033.

Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 försöker möta upp mot de stora företagsetableringar och den samhällsomvandling som nu sker i norra Sverige.

För långsamt

Länsstyrelsen tycker att det är glädjande att Norrbotniabanan tydligt pekas ut som prioriterad av regeringen, men anser också att den nationella planen i alltför liten utsträckning tar fasta på regeringens intention att öka takten i arbetet med banan. Det är oacceptabelt att sträckan Umeå-Skellefteå inte kommer att vara klar till 2033, anser Länsstyrelsen. I den här takten kommer Norrbotniabanan att vara framme i Luleå närmare 2050.

Föreslår Skellefteåpaket

Länsstyrelsen föreslår ett Skellefteåpaket för att möta det behov som finns av infrastrukturinvesteringar kopplat till de stora företagsetableringar som sker. På så sätt kan de utpekade infrastruktursatsningarna lyftas ur de nationella och regionala transportplanerna. Det gäller till exempel E4 förbifart Skellefteå, mötesseparering E4 samt åtgärder på väg 95, 372 och 827.

Utöka planeringsramen med 10 procent

Det är mycket bra att nästan alla de återstående flaskhalsarna på E4 mellan Umeå och Skellefteå åtgärdas (mötesseparering). Länsstyrelsen hade dock gärna sett att även de sista tre milen hade fått plats. Dessa sträckor kommer endast att byggas inom planperioden om Trafikverket får ytterligare 10 procent i statlig planeringsram.

Länsstyrelsen stödjer Region Västerbottens förslag om att en del av de medel som finns i den nationella planen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder tillförs länsplanerna. På så sätt blir det möjligt att åtgärda de sträckor på det regionala vägnätet som fått hastighetssänkningar, till exempel väg 95, 363, 364 och 372.

Kontakt