Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd från Klimatklivet laddar länet

Sex snabbladdningsstationer i Västerbotten har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet. Laddstationerna kommer att byggas i Umeå, Lycksele och Skellefteå, och blir ett välkommet tillskott i länets infrastruktur för laddbara fordon.

De nya snabbladdningsstationerna har totalt 15 laddpunkter för laddbara bilar, samt en laddpunkt för tunga elfordon. Lindholms Bil i Umeå är ett av företagen som beviljades stöd för att sätta upp två laddpunkter. De ser ett tydligt ökat intresse för elbilar från bilköpare.

– Redan i dagsläget är cirka 50 procent av de bilarna vi säljer helt eller delvis elektrifierade. Som företag har vi ett stort intresse av att anpassa oss energi- och klimatmässigt. Vi ser många möjligheter för oss framöver, till exempel att sätta upp solceller på taket för att kunna producera vår egen el. Därför är vi mycket glada över att vi nu kan erbjuda snabbladdare till kunder och andra elbilsägare, och därmed bidra till förbättrade snabbladdningsmöjligheter på Ersboda handelsområde, säger Mats Lindholm, VD för Lindholms Bil.

Inte bara privata elbilsägare kommer dra nytta av de investeringar som fått stöd från Klimatklivet. Skellefteå Taxi beviljas närapå 900 000 kr för att sätta upp snabbladdare. De kommer kunna användas både av den egna elbilsflottan och av allmänheten, eftersom laddstationen blir publik.

– Vi ser ett allt större intresse för att anlita eldrivna persontransporter. Många industriföretag i Skellefteå-området har dessutom mycket hög miljöprägel och efterfrågar transportörer som levererar fossilfria bilar. Vi omfamnar detta, och stödet från Klimatklivet kommer möjliggöra en större omställning av företagets fordonsflotta från fossildrivet till eldrivet, säger Andreas Olofsson, VD för Skellefteå Taxi.

Övriga aktörer som beviljades stöd för snabbladdning i Västerbotten är Bilkraft AB och Bil Nord i Lycksele AB (Lycksele), Norrlands Bil Service AB (Skellefteå), och Rundgatan Invest AB (Umeå).

Länsstyrelsen arbetar på bred front för att leda och främja arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, bland annat genom att underlätta för aktörer i länet med klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser i Västerbotten kommer till stor del från transportsektorn och industrin.

– I Västerbotten ser vi att stödet från Klimatklivet är absolut nödvändigt för att bygga ut laddinfrastrukturen, en viktig del i att minska utsläppen från länets transporter. Snabbladdarna i Västerbotten sitter alltför glest. De behöver kompletteras med flera laddpunkter på samma plats eller ort för att säkerställa att åtminstone en laddpunkt är tillgänglig vid eventuella driftstörningar. I denna ansökningsomgång var vi väldigt tydliga i kommunikationen med Naturvårdsverket med att vi anser att snabbladdning i länet bör prioriteras. Därför är det mycket glädjande att huvuddelen av ansökningarna för snabbladdare blev beviljade denna omgång, säger Jenny Nordén, klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten, som även ansvarar för arbetet med Klimatklivet.

Under 2021 har hittills totalt drygt 137 miljoner kr beviljats till 14 åtgärder i Västerbotten. Huvuddelen av de beviljade ansökningarna rör energikonvertering för små- och storskalig industri, samt snabbladdare för elfordon. Sammanlagt kommer dessa åtgärder att minska utsläppen av växthusgaser med drygt 27 miljoner kg CO2-ekvivalenter per år.

En nyhet för 2022 är att Klimatklivet nu kan bevilja stöd till biogasanläggningar för elproduktion. Det öppnar för en möjlighet att få stöd för småskalig elproduktion, exempelvis för de lantbruk som vill producera egen el. Att göra biogas och sedan el av gödsel har flera miljövinster. Förutom att det ökar produktionen förnybar el, så minskas utsläppen av växthusgasen metan från gödselhanteringen.

Ytterligare en förändring är att ansökningar om stöd till publika laddstationer eller publika vätgastankstationer inte kommer att beviljas under Klimatklivets första ansökningsomgång detta år. Det beror på ändringar i EU:s regler för statligt stöd och tillämpas från och med 30 januari 2022. Det kommer framöver att vara möjligt att söka stöd för dessa typer av åtgärder, men det pågår just nu en utredning för hur det ska utformas.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av CO2 och andra växthusgaser. Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder kr att söka från Klimatklivet. Den första av årets tre ansökningsomgångar är öppen 10–28 februari. Information om Klimatklivet hittas på Länsstyrelsen Västerbottens och Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. webbplatser.

Kontakt