Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen.

I Västerbotten är den statliga närvaron och tillgänglighet till service god. Utvecklingen har varit stabil över tid.

Den nationella kartläggningen visar att den statliga närvaron avseende statliga myndigheter och arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) har minskat med tre myndigheter och 134 arbetsställen sedan 2015. Procentuellt sett är minskningen dock marginell, minskningen ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

För Västerbottens del har Statens servicecenter i uppdrag att öppna ett åttonde servicekontor i Nordmalings kommun 2023.

Antalet arbetsställen i Västerbotten är oförändrat under tidsperioden 2015-2020. Utbildningsnivån är högre än i riket (andel sysselsatta med eftergymnasial utbildning).

Om antal arbetsställen sätts i förhållande till befolkningen finns 0,25 arbetsställen per tusen invånare i genomsnitt för riket. I länen varierar denna andel från 0,16 i Hallands län till 0,6 i Norrbottens län. Västerbotten är över rikssnitt 0,43 med Sorsele och Storuman kommuner i topp 2,0.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning än andra. I Stockholm har minskningen av arbetsställen varit störst. Men vi ser också att i sex län är trenden motsatt, där har det skett en ökning av antal arbetsställen, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Sysselsättningen har ökat i nästan alla län

Även om det skett en viss minskning av antalet myndigheter och arbetsställen nationellt så har sysselsättningen inom statlig sektor ökat. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten de senaste fem åren. Nationellt sett har sysselsättningen ökat med 4 procent, vilket motsvarar drygt 9 400 sysselsatta av totalt 256 657. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen –Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Den geografiska närheten till myndigheterna varierar

Kartläggningen visar också den geografiska närheten till landets 11 servicegivande myndigheter som bland annat Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter och Polismyndigheten. Möjligheten att ta sig till myndigheterna skiljer sig mycket åt mellan myndigheterna.

- Resultaten är ganska väntade, exempelvis är det inte förvånande att Statens servicecenter har en hög geografisk tillgänglighet medan vissa andra myndigheter inte är lika tillgängliga. För dessa myndigheter sköts ärenden oftast digitalt och det kanske inte heller finns förväntningar på att myndigheterna ska kunna besökas fysiskt, säger Linda Wiklund.

I Västerbotten är medeltillgänglighet till statlig service, via alla trafikslag, 58 procent, jämfört med 56 procent i riket.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service