Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skellefteå Kraft och Boliden Mineral tar klimatsmarta krafttag

Skellefteå Kraft AB har tillsammans med Boliden Mineral AB beviljats investeringsstöd från Klimatklivet på totalt 125 miljoner kronor. Det ger nya möjligheter att utnyttja spillvärme från smältverkets verksamhet.

I dagsläget släpper Boliden Rönnskärs smältverk ut huvuddelen av spillvärmen ut i havet. För att göra klimatnytta av spillvärmen kopplas nu smältverket ihop med Skellefteå Krafts fjärrvärmenät i Skelleftehamn. För att kunna utnyttja spillvärmens potential kommer sedan fjärrvärmenätet i Skellefteå att byggas ut österut och kopplas på.

- Det är mycket glädjande! Detta ger oss även en möjlighet att på ett energieffektivt sätt möta den ökade efterfrågan på fjärrvärme som samhällsexpansionen i Skellefteå medför, säger Ulf Hedqvist, affärsenhetschef värme, Skellefteå Kraft.

Boliden Rönnskär kommer även själva utnyttja spillvärmen för att ersätta användningen av olja, eftersom byggnation av en ackumulatortank samt förstärkningar av kulvert på området ingår i deras del av åtgärden.

- Det är ett mycket positivt besked! Investeringsstödet ger oss förutsättningar att gå vidare med planerna att ta tillvara mer överskottsvärme från Boliden Rönnskär och bidra till Skellefteås hållbara utveckling, säger Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär.

Den största klimatvinsten kan hittas i bränslebytet i Skellefteå Krafts fjärrvärmepannor. Idag värms de till stor del upp av torv, vilket i och med åtgärden kan upphöra och därmed generera en stor utsläppsminskning. Totalt kommer hela investeringen ge upphov till ungefär 26 000 ton minskade utsläpp av koldioxid kg per år.

Länsstyrelsen arbetar på bred front för att leda och främja arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan i länet, vilket bland annat innebär att underlätta för aktörer i länet med deras klimatomställning. Utsläppen av växthusgaser i Västerbotten kommer till stor del från industrin och transportsektorn.

- Just nu ser vi mycket som händer i länet, till exempel att fler och fler aktörer väljer att sätta upp publika laddstolpar, vilket driver på utbytestakten från fossildrivna fordon till laddbara fordon hos privatpersoner, företag och organisationer. Men när det gäller industri och samhällsomställning är det som händer i Skellefteåområdet fantastiskt inspirerande. Kommunen har verkligen drivit på förutsättningarna för en klimatsmart industri, både för befintlig och nya etableringar. Här är Boliden Mineral och Skellefteå Kraft goda exempel på hur man kan arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Jenny Nordén, som är klimat- och energihandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten, och även ansvarig för arbetet med Klimatklivet.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Under 2022 finns totalt 2,7 miljarder att söka från Klimatklivet. Sista ansökningsomgången är i september. Information om Klimatklivet hittas på Länsstyrelsen Västerbottens och Naturvårdsverkets webbplatser.

För ytterligare information, kontakta:

Stina Sjöblom, enhetschef Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 45 40, stina.sjoblom@lansstyrelsen.se

Jenny Nordén, klimat- och energihandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten, 010-225 43 86, jenny.norden@lansstyrelsen.se

Kontakt