Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning till täckdikning och strukturkalkning

på bilden syns dikning genom ett norrbottniskt landskap. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen utlyser medel till investeringar i täckdikning, investeringar i strukturkalkning på jordbruksmark. Vi behöver din ansökan senast den 20 mars.

Om ansökan kommer in efter 20 mars 2022 hanteras ansökan utanför utlysningen och prioriteras mot andra typer av investeringar.

Utlysningen omfattar totalt 6 470 067 kronor för täckdikning och 262 475 kronor för strukturkalkning.

Stöd ges till 30 procent av godkända kostnader för täckdikning och 40 procent av godkända kostnader för strukturkalkning. Stöd till täckdikning beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter. Stöd till strukturkalkning beviljas inte till ansökningar om stöd med mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Vem kan söka?

Jordbruks- och trädgårdsföretag med aktuell mark inom Västerbottens län.

Det här kan du få stöd för

 • Köpt tjänst och material för anläggning av täckdikning eller strukturkalkning.
 • Med täckdikning avses dränering av åkermark med täckta ledningar enligt uppgjord plan där rörens dimensioner, läge i djup och läge på fältet tydligt framgår.
 • Med strukturkalkning avses kalkning av lerjordar för att förbättra strukturen och minska förlusterna av framför allt fosfor.

Vilka villkor finns?

Villkor för täckdikning:

 • Du kan få högst 30 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.
 • En karta över de skiften som ska täckdikas, samt information om eventuell befintlig markavvattning ska bifogas ansökan.
 • Anläggningen måste anpassas för att undvika negativa konsekvenser för vattenmiljön. Redovisa vilka risker som identifierats och hur de kommer att hanteras.
 • Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 100 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Villkor för strukturkalkning:

 • Du kan få högst 40 procent av dina utgifter i stöd, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd.
 • Lerhalt i aktuell mark ska vara minst 20%, detta ska kunna uppvisas med resultat från markkartering.
 • Kalkningen ska utföras med kalkningsmedel som innehåller så kallad fri eller reaktiv kalk, det vill säga bränd eller släckt kalk (CaO respektive Ca(OH)2).
 • Marker med högre lerhalt kommer att prioriteras framför lägre om pengarna inte räcker till alla ansökningar.
 • Områden som pekats ut i åtgärdsprogrammet för vatten kommer att prioriteras före områden som inte pekats ut.
 • Stöd beviljas inte till ansökningar som har mindre än 30 000 kronor i stödberättigande utgifter.

Så här bedömer Länsstyrelsen din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Hur investeringen bedöms bidra till att uppfylla de nationella miljö- och klimatmålen.
 • Hur investeringen bidrar till att förbättra företagets konkurrenskraft.
 • Hur väl investeringen fyller villkoren för utlysningen.

Poängbedömningen kommer endast att grundas på de nationella urvalskriterierna för åtgärden. Du kan läsa mer om kriterierna och om hur de viktas i kapitel 6.1 i den regionala handlingsplanen.

Datum för ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här utlysningen är 20 mars 2022. Vi kommer att fatta beslut senast under maj månad, förutsatt att ansökningarna är kompletta och innehåller sådan information att vi kan bedöma dem enligt urvalskriterierna.

Den eller de ansökningar som bäst fyller syftet med utlysningen, har högst poäng utifrån urvalskriterierna samt ryms inom den utlysta budgeten kommer att bifallas.

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökan skickats in.

Under vilken period ska du genomföra investeringen?

Du kan ansöka om stöd för investeringar som ska vara genomförda senast 30 september 2024. Du har möjlighet att påbörja din investering när din ansökan kommit in till länsstyrelsen, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Ansök om stödet via Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet via en e-tjänst för företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar som finns på Jordbruksverkets hemsida. Du hittar den under rubriken Mina sidor.

Ansök på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan behöva fullmakt

Om du söker för någon annans räkning, till exempel ett företag som du representerar behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakt.

Fullmakt för e-tjänster på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt