Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbottens länsvapen.

Kungörelser vecka 46

Naturreservatet Flintbäcken i Norsjö kommun har fått ändrade föreskrifter och skötselplan. Det generella strandskyddet i Robertsfors och Nordmalings kommun är utvidgat. Samtliga beslut kan överklagas.

Utvidgat strandskydd i Robertsfors kommun

Med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken har Länsstyrelsen Västerbotten den 12 november 2021 beslutat att utvidga det generella strandskyddet i följande områden.

Syftet med att utvidga strandskyddet är att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

 • Avakammen-Utterhålet, dnr 511-84-2021
 • Borgarskäret Tjuvviken, dnr 511-88-2021
 • Gumdbodaholmen, dnr 511-90-2021
 • Göviken-Juviken, dnr 511-92-2021
 • Jörrviksudden-Killingsanden, 511-95-2021
 • Långrataudden, dnr 511-101-2021
 • Långögern-Traskäret, dnr 511-103-2021
 • Rickleskäret, dnr 511-105-2021
 • Rödstenslandet, dnr 511-116-2021
 • Svarstenen, dnr 511-117-2021
 • Öarna Högskäret, Granholmen, Stor Vändskäret och Prästskäret, dnr 511-120-2021
 • Öudden, dnr 511-121-2021

Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsen. Besluten kan överklagas hos regeringen. Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 10 december 2021. Ange ärendebeteckning för det beslut som överklagan gäller.

Utvidgat strandskydd i Nordmalings kommun

Med stöd av 7 kap. 14 § miljöbalken har Länsstyrelsen Västerbotten den 12 november 2021 beslutat att utvidga det generella strandskyddet i följande områden.

Syftet med att utvidga strandskyddet är att långsiktigt säkerställa förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

 • Brännön-Obbolsfjärden och Brännögrundet, dnr: 511-2632-2020
 • Järpsundsskatan, dnr 511-2633-2020
 • Lögdeälvens mynning, dnr 511-2642-2020
 • Maleshällan, dnr 511-2643-2020
 • Nygrensskatan-Pålbergsviken, dnr 511-2645-2020
 • Sandören-Slädan, dnr 511-2648-2020
 • Skåpviken, dnr 511-2649-2020
 • Storbölesskatan-Tjärskärssundet, dnr 511-2650-2020
 • Storsandviken, dnr 511-2651-2020
 • Storängeskyrkan, dnr 511-2656-2020
 • Storängesudden, dnr 511-2657-2020
 • Södra Nordmaling, dnr 511-2658-2020

Handlingarna finns tillgängliga på Länsstyrelsen. Besluten kan överklagas hos regeringen. Överklagan ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 10 december 2021. Ange ärendebeteckning för det beslut som överklagan gäller.

Naturreservat Flintbäcken i Norsjö kommun

Länsstyrelsen Västerbotten beslutade den 11 november 2021 om ändrade föreskrifter samt skötselplan för Flintbäcken naturreservat i Norsjö kommun. Naturreservatet är 54 hektar stort och ligger 8 km från Norsjö samhälle. Besluten omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen och skyldighet att tåla visst intrång. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Syftet är dessutom att återställa värdefulla naturmiljöer.

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkansliet i Norsjö och på Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 511-8349-2021. Beslutet kan överklagas till regeringen.

För upplysningar gå in på Länsstyrelsens webbplats eller kontakta Länsstyrelsens naturvårdsenhet, telefon 010-225 40 00.

Överklagan av beslut ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 10 december 2021. Ange ärendebeteckning.

Lämna in överklagan

Du kan lämna in överklagan på dessa sätt. Ange ärendebeteckning.

Kontakt