Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur ska myndigheter, regioner, och andra aktörer i de fyra norrlänen agera för att få genomslag för innehållet i de fyra regionala skogsprogram som tagits fram för norra Sverige?

Varje län har tagit fram ett regionalt skogsprogram som utgår ifrån hur förutsättningarna ser ut i vart och ett av länen. Det nationella skogsprogrammet är ett gemensamt ramverk för de regionala strategierna.

— Skogen ska bidra med jobb och hållbar tillväxt, men också till att utveckla den växande bioekonomi som nu växer fram i vår del av landet, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Arbetet bedrivs tvärsektoriellt och fokuserar på dialog kring hur skogen ska bidra med jobb och tillväxt samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Onsdag den 10 november träffades landshövdingar och regionråd från de fyra nordligaste länen i Umeå för att tillsammans med generaldirektören för Skogsstyrelsen, samt andra chefer och medarbetare från Skogsstyrelsen, diskutera hur länen kan utveckla samarbetet och dra nytta av sina respektive erfarenheter.

Samverkan inom Skogsprogrammen utgör en viktig arena för dialog om skogen.

— Vid dessa tillfällen av samverkan påminns vi om att skogsprogrammen utgör en viktig arena för dialog om skogen och dess nytta för samhället som exempelvis arbetstillfällen i glesbygd, säger Herman Sundqvist, Generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Alla deltagare på mötet var eniga kring att en mer utvecklad dialog och samverkan krävs för att lyckas. Det är också viktigt att samarbeta över läns- och regiongränserna. Det handlar dels om att dela erfarenheter mellan länen, men också om hänsyn till de aktörer som verkar över länsgränserna. Samspelet med den nationella nivå är viktig. Under mötet kom besked om att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om hur strandskyddet ska utformas, en av flera viktiga frågor för de fyra norrlänen.

— Vi har ett gemensamt ansvar att verka för en minskad polarisering, framförallt inom de områden där målkonflikterna är tydligast och utmaningarna är störst, säger landshövding Helen Hellmark Knutsson.

Kontakt